Moravský zemský archiv v Brně
U R B Á Ř E
Poř.č. 154
Poř.č.154
Signatura:
Obsah:HODONÍN, PANSTVÍ

MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisů archivu, inv. č. 592 (dříve sign. 655)
1691, pap., I+331 ff. (včetně předsádek), čes., (něm.), 30,5 x 20 cm, původní pergamenová vazba

Původní defektní foliace nahrazena strojkovou.
Na hřbetě "Urbarium 1691" a "Urba///".
Dle J. ŠILHANA soudobý opis od 3 písařů. Originál vyhotovený k prodeji panství kn. Janu Adamu Ondřeji Lichtenštejnovi uvádí pod sign. A 6 8 "Herrschafftß Gödinger REGISTRIRTER Schrifften Jndex" s pozn. "NB. Bey Hof" (srv. č. 151).
Další 2 mladší opisy v F 5:
1. S inv. č. 85 "Extractus auß dem Graf Oppersdorfischen Urbario de Ao 1691", podle ŠILHANA z r. 1738, který byl dříve pod č. 63 ve sbírce starožitností matiční hodonínské reálky.
2. S inv. č. 86, bez titulu, ověřený k 1. 9. 1764 sirotčím písařem Tomášem Josefem Malým.
V SOkA Břeclav, Obec Rakvice, inv. č. 3, "Extractus Auß dem Graff Opperstorffischen Urbario de Anno 1691 daß Dorff Rackwitz betreffendt alß" z pol. 18. stol. Chybí v něm závěr dominikálu a roboty, navíc 2 přívazky: rozhodnutí o úpravě povinností z 23. 12. 1752 a ověřený popis hranic obce z 20. 7. 1756.
V SOkA Hodonín, Město Hodonín, inv. č. 282, soudobý výpis údajů o Hodonínu s podzdějším titulem "Urbar vom Jahre 1691" vynechává židy a dominikál. Na předním přídeští "Psal týž pisař jako zakladatel kovářské cechovní knihy z r. 1696. 15. /12. 1934 Vl[adimír] Novák".
Ojedinělý přípisek 1700 (f. 276v).
Na přední desce jednak přílohové "č. "./. 226", jednak "1691" s monogramem "T. S." z téže ruky, která pod rejstřík, v němž určila polohu pustých vsí, připsala "W Hodoňiňe dne 19. Března [1]856 Thomas Stasny m. p. Ro D." Na f. 2v kulatá razítka zemského archivu.

2r URBARIUM aneb Sprawa Wssech a wsseligakych Platuw, Poplatkuw gako y Powinnostj Lydj Poddanych na Panstwj Hodonskem. ZePsane a Založene Za Slawneho Panowanj wysocze Vrozeneho Pana, Pana frydrycha Swate Ržimske Ržisse hrabiete z Oppersdorffu, Swobodneho Pana z dubu a frydssteyna, diedicžneho Pana na Hodoninie a Paskowie, Geho Czysaržke a Kral. Milti Skutecžne Tegne Raddy, Negwyssiho a Negwyssiho Saudiho [!] w Margkrabstwj Morawskem. Leta Panie Tisycžiho Ssestisteho Dewadesateho Prwniho [připsáno 2x 1691]

3r-v Registržik. 4r-53r Město Hodonin (židé, židovské privilegium z 20. 5. 1690, dříve svobodné grunty ryt. Jana Karla Stazopiho a Jana Salvia z Dubu, obdarování úředních osob ve městě z 10. 3. 1679). 54r-59r Diedina Tiessicze. 60r-68r Diedina Lužicže. 69r-70v Diedina Kukwitze (pustá). 71r-92v Diedina Boganowicze. 94r Diedina Pusta Wsysko. 95r-116v Mutienicze (dvůr Podrazilovský). 117r-120r Diedina Kopanicze (pustá). 121r-135v Wes Pawlowicze (dvůr Izidora Záblatského z Tulešic). 137r-138r Diedina Trkmanicz (pustá). 139r-162r Diedina Rakwicze. 163r-177v Diedina Zagecžj (dříve dvůr starobrněnských cisterciaček zv. kolátorský, zeman, dvůr Zahrádecký, poddaní panství Lednice). 181r-190v Diedina Ssakwicze. 192r-208v Diedina Kurdiegow (preshaus šternberského probošta). 209r-222v Wes Niemcžicžky 223r-239v Diedina Boržeticze. 241r-247v Diedina Kobyli (dvůr olomouckých jezuitů, dříve dvůr Václava Jakartovského). 248r-257v Diedina Braumowicz. 259r-266v Morkuwky. 268r-269r Pusta Dědina Harasycze. 270r-v Pusta Dědina Diwicze. 271r-278v Grunwirž (dvůr "Gerczowsky"). 279r-v Pusta Diedina Klobaucžky. 281r-282v Puste Miestecžko Czeycž. 285r-293r Howorany. 294r-295r Pusta Diedina Mokronowice. 296r-297r Pusta Diedina Jaroniowicze. 299r-314r Dubniany (dvůr Václava Gasapiho). 315r-328v Ratisskowicze.
R D Rg.: NOVOTNÝ 139.
Lit.: NOSEK, František, Dva urbáře. II. Urbář pro Šakvice z roku 1691. SA, 4, 1905, s. 228-230; Týž, Dva urbáře z jižní Moravy. 2. Výtah z urbáře Oppersdorfského pro Kurdějov. SA, 6, 1907, s. 257-260.
Čas. rozsah:1691
Ukl.j.: