Badatelna SOkA Blansko od 27.4.2020 otevřena

Badatelna SOkA Blansko je od 27.4.2020 po stavebních pracech znovu otevřena.

Badatelna SOkA Blansko od 27.4.2020 otevřena