Komenského 9
678 01 Blansko

tel.: +420 516 419 837
e-mail: soka_blansko@mza.cz
www: http://blansko.mza.cz

Působnost a předmět činnosti SOkA Blansko

Státní okresní archiv Blansko je vnitřní organizační jednotkou Moravského zemského archivu v Brně, spadajícího do rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra ČR. Archiv se řídí právními předpisy a interními akty řízení, vydanými ministerstvem vnitra v oboru jeho působnosti. Vykonává státní správu, provádí odbornou činnost, rovněž plní úkoly v oblasti archivnictví, které vyplývají z jeho věcné a územní působnosti.

Správní obvod archivu je definován územím okresu Blansko v souladu s vyhláškou č. 564/2002 Sb. o stanovení území okresů České republiky a územích obvodů hlavního města Prahy v platném znění. Zároveň je od 1.1. 2000 součástí území Jihomoravského kraje (dle zákona č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků). Do správní působnosti archivu patří dva obvody obcí s rozšířenou působností, kterými jsou Blansko a Boskovice.

Činnost archivu je upravena zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění, prováděcí vyhláškou č. 645/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 213/2012 Sb. a vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

V rámci výkonu působnosti je předmětem činnosti archivu zejména:

  • kontrola výkonu spisové služby,
  • výběr archiválií z dokumentů původců (stanovených zvláštním právním předpisem) ve skartačním řízení a mimo skartační řízení v územním obvodu archivu.
  • přejímání, zpracování a zpřístupňování archiválií, vzniklých z činnosti původců (včetně jejich předchůdců), u nichž provádí výběr archiválií i dalších archiválií u něj uložených, které vznikly z činnosti jiných subjektů (včetně fyzických osob),
  • plnění funkce odborného archivního orgánu pro subjekty v jeho působnosti a pro fyzické osoby, které vlastní archiválie,
  • výkon státní správy a správních činností podle zvláštního právního předpisu,
  • zajištění svěřených úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce v oblasti archivnictví,
  • vědecká a výzkumná činnost v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů a vydávání odborných publikací.

 

Ředitelka

PhDr. Božena Kovářová
tel. +420 732 262 193
e-mail: kovarovab@mza.cz

Nalézáme se na Starém Blansku v bezprostřední blízkosti vlakové zastávky Blansko-město.

Z autobusového nádraží a z rychlíkové zastávky Blansko-Macocha
k nám po 1 km dojdete ulicí Svitavskou, na kruhové křižovatce odbočíte k řece a k vlakové zastávce Blansko-město a po 100 metrech dojdete k archivu.

Autem
k nám dojedete, pokud se z kruhového objezdu na ulici Svitavská vydáte na sever směrem na Hořice.

GPS: 49°21'35.367"N, 16°38'21.037"E

Úřední hodiny a dny určené pro veřejnost (badatelna)
 
Pondělí 8,00-16.30 hod
Středa 8,00-16.30 hod
V ostatní pracovní dny po předchozí domluvě.

Množstevní omezení jsou následující:
3 kartony nebo 5 jednotlivin na den, které je nutno objednat předem.
Pro urychlení vyřízení žádostí předkládejte svoje požadavky písemně.