Nové podání   Úvodní strana
Vítáme Vás v elektronické podatelně Moravského zemského archivu v Brně. Jsme velmi poctěni, že jste se rozhodli používat náš systém a doufáme, že s našimi službami budete spokojeni.


Co vše systém nabízí: Možnost podání elektronickou cestou.


Elektronické podání je možné také prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané elektronickým podpisem a odeslané na adresu
podatelna@mza.cz , nebo na technickém nosiči dat (CD, DVD). Nosič můžete doručit do podatelny Moravského zemského archivu v Brně, Palachovo nám. 1, 625 00 Brno v době Po-Pá od 7:30 do 15:00. Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

Požadavky na elektronická podání:
  • Pokud je přílohou elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem soubor, Moravský zemský archiv akceptuje soubory ve formátech:   PDF (Portable Document Format)  PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)  Xml (Extensible Markup Language Document)  Fo/zfo (602XML Filler dokument)  Html/htm (Hypertext Markup Language document)  Odt (Open Document Text)  Ods (Open Document Spreadsheet)  Odp (Open Document Presentation)  Txt (prostý text)  Rtf (Rich Text Format)  Doc/docx (MS Word Document)  Xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)  Ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)  Jpg/jpeg/jfif (Point Photographic Experts Group File Interchange Format)  Png (Portable Network Graphics)  Tif/tiff (Tagged Image File Format)  Gif (Graphics Interchange Format)  Mpeg1/mpeg2 (moving Picture Experts Group Phase 1/ Phase 2)  Wav (Waveform Audio Format)  Mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer2/Layer3)  o maximální velikosti 20MB.
  • Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
  • Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.
Příjem a zpracování elektronických podání:
  • Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání. Vlastní potvrzení je textový soubor, tvořící přílohu elektronicky podepsaného e-mailu. (Elektronický podpis se jeví jako další příloha.).
  • Pokud si odesílatel vymíní zaslání zprávy o přijetí podání v listinné podobě, elektronická podatelna mu zprávu v této podobě odešle.
  • Pokud si odesilatel vymíní, může být další komunikace s Moravským zemským archivem v Brně vedena výhradně v listinné podobě.
  • Po přijetí elektronického podání je elektronická písemnost podána do spisové služby. Další postup je již stejný jako u běžného podání.

    Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01).
Elektronický podpis

E-podatelna Moravského zemského archivu v Brně je způsobilá přijímat elektronická podání, která odesilatel opatří elektronickým podpisem (je možno jej použít u kterékoliv varianty elektronického podání), založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Elektronicky podepsané podání má stejnou právní váhu jako písemnost, podepsaná vlastnoručně.
Chcete-li se s problematikou elektronické komunikace a elektronického podpisu seznámit blíže, můžete tak učinit např. na
http://www.mvcr.cz

Pro úspěšné podepsání Vaší zprávy elektronickým podpisem je nutné mít na Vašem počítači nainstalovánu platformu JAVA. Bez ní lze odeslat pouze zprávu elektronicky nepodepsanou.
© GORDIC spol. s r. o. 1993-2017