Průběžné zprávy o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb.

Žadatel IaRMS  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 27.01.2017, o poskytnutí informací k výkonu předarchivní péče ze strany MZA v Brně.

Moravský zemský archiv odpověděl dne 07.02.2017 prostřednictvím datové schránky dne 09.02.2017.

Žadatel P.Ž.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 29.09.2016, kde žádal poskytnutí dokumentu s názvem: Stanovisko k žádosti o objasnění výkonu kontroly u Obce Kostelec u Holešova, 769 43 Kostelec u Holešova, IČ: 287342.

Moravský zemský archiv vydal dne 12.10.2016 Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, odpověď byla žadateli odeslána e-mailem dne 13.10.2016.

Žadatel P.Ž.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ zákon č. 106/1999 Sb.“), Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 01.08.2016, kde žádal poskytnutí informací ke kontrole provedené v obci Kostelec u Holešova. Odpověď byla vypracována a připravena k odeslání z technických důvodů se nezdařila v termínu odeslat. Žadatelem P.Ž. byl využit institut stížnosti, která byla doručena dne 23.08.2016. MZA využil možnosti uvedené v § 16a odst. 5  zákona č. 106/1999 Sb., a ve lhůtě 7 dnů od jejího doručení jí zcela vyhověl.

Moravský zemský archiv vydal dne 10.08.2016 Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, odpověď byla žadateli odeslána e-mailem dne 24.08.2016.

Žadatelka  A.B.  požádala písemností ze dne 14.03.2016 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně  o poskytnutí informací o smlouvách uzavřených s kolektivními správci.

Moravský zemský archiv odpověděl dne 18.03.2016, písemnost  byla žadateli odeslána e-mailem.

Žadatel  H.  požádal písemností ze dne 14.12. 2015 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně  o poskytnutí informací o užívání právního informačního systému CODEXIS.

Moravský zemský archiv odpověděl dne 22.12.2015, písemnost  byla žadateli odeslána do datové schránky.

Žadatel  T. B.  požádal písemností ze dne 14.12. 2015 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně  o poskytnutí informací o uzavřených smlouvách a poskytnutém plnění  mezi MZA v Brně a subjekty uvedenými v žádosti 

Moravský zemský archiv odpověděl dne 16.12.2015, písemnost  byla žadateli odeslána na e-mailovou  adresu.

Žadatel D.K.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 08. 10. 2015, kde žádal poskytnutí informací k investicím, jejich zadávání a následným kontrolám.

Moravský zemský archiv vydal dne 23.10.2015 Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, odpověď byla žadateli odeslána poštou na adresu trvalého pobytu.

Žadatel I. S.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 29. července 2015, kde žádal poskytnutí informací k  možné škodě vzniklé MZA v Brně  ve výši několika milionů korun. Žadatel byl výzvou ze dne 31.07.2015 vyzván k doplnění žádosti dle § 14 odst. 5 písmeno a) InfZ a to v rozsahu § 14 odst. 2 InfZ.  Žadatel doplnil žádost podáním, které bylo Moravskému zemskému archivu doručeno dne 27.08.2015.

Moravský zemský archiv vydal dne 11.09.2015 Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, odpověď byla žadateli odeslána dopisem na adresu trvalého pobytu.

Žadatel D. B.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o poskytnutí elektronických kopií všech pokynů vydaných Moravským zemským archivem v Brně v letech 2014 a 2015 kromě pokynu č. 3/2014 a 4/2014. Žádost byla doručena elektronicky datovou zprávou dne 27. 5. 2015. Téhož dne byla žádost evidována v archivu pod čj. MZA 5248/2015.

Žádosti bylo částečně vyhověno a odpověď byla žadateli poskytnuta elektronicky pod stejným čj. datovou zprávou, podanou 11.06.2015.

Žadatel D. B.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o zveřejnění  souhrnné výše poplatků vybraných Moravským zemským archivem v Brně za filmování archiválií a za souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií. Žádost byla doručena elektronicky datovou zprávou dne 20. 5. 2015. Téhož dne byla žádost evidována v archivu pod čj. MZA 5248/2015.

Žádosti bylo vyhověno a odpověď byla žadateli poskytnuta elektronicky pod stejným čj. datovou zprávou, podanou 01.06.2015.