Průběžné zprávy o poskytování informací podle § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb.

Žadatel  T. B.  požádal písemností ze dne 14.12. 2015 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně  o poskytnutí informací o uzavřených smlouvách a poskytnutém plnění  mezi MZA v Brně a subjekty uvedenými v žádosti 

Moravský zemský archiv odpověděl dne 16.12.2015, písemnost  byla žadateli odeslána na e-mailovou  adresu.

Žadatel D.K.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 08. 10. 2015, kde žádal poskytnutí informací k investicím, jejich zadávání a následným kontrolám.

Moravský zemský archiv vydal dne 23.10.2015 Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, odpověď byla žadateli odeslána poštou na adresu trvalého pobytu.

Žadatel I. S.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 29. července 2015, kde žádal poskytnutí informací k  možné škodě vzniklé MZA v Brně  ve výši několika milionů korun. Žadatel byl výzvou ze dne 31.07.2015 vyzván k doplnění žádosti dle § 14 odst. 5 písmeno a) InfZ a to v rozsahu § 14 odst. 2 InfZ.  Žadatel doplnil žádost podáním, které bylo Moravskému zemskému archivu doručeno dne 27.08.2015.

Moravský zemský archiv vydal dne 11.09.2015 Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, odpověď byla žadateli odeslána dopisem na adresu trvalého pobytu.

Žadatel D. B.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o poskytnutí elektronických kopií všech pokynů vydaných Moravským zemským archivem v Brně v letech 2014 a 2015 kromě pokynu č. 3/2014 a 4/2014. Žádost byla doručena elektronicky datovou zprávou dne 27. 5. 2015. Téhož dne byla žádost evidována v archivu pod čj. MZA 5248/2015.

Žádosti bylo částečně vyhověno a odpověď byla žadateli poskytnuta elektronicky pod stejným čj. datovou zprávou, podanou 11.06.2015.

Žadatel D. B.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o zveřejnění  souhrnné výše poplatků vybraných Moravským zemským archivem v Brně za filmování archiválií a za souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií. Žádost byla doručena elektronicky datovou zprávou dne 20. 5. 2015. Téhož dne byla žádost evidována v archivu pod čj. MZA 5248/2015.

Žádosti bylo vyhověno a odpověď byla žadateli poskytnuta elektronicky pod stejným čj. datovou zprávou, podanou 01.06.2015.

Žadatel D. B.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o poskytnutí katalogů ke spolkovým spisům fondu B40 a o poskytnutí některých dalších  pomůcek  v digitální podobě a to zejména  B1, B14, B40 a B 280. Žádost byla doručena elektronicky datovou zprávou dne 15. 5. 2015. Téhož dne byla žádost evidována v archivu pod čj. MZA 5912/2015.

Jelikož žádost nebyla vyřízena  v termínu využil D.B. svého práva podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Která byla vyřízena rozhodnutím Ministerstva vnitra, odborem archivní správy a spisové služby se sídlem v Praze s příkazem vyřídit žádost do 20.05.2015.
Žádost byla rozhodnutím  MZA v Brně částečně odmítnuta a částečně bylo odkázáno na zveřejněnou informaci ve výše uvedeném termínu.

Žadatel A. P.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o zveřejnění vyplacených pracovních odměn zaměstnanců v roce 2014. Žádost byla doručena elektronicky datovou zprávou dne 27. 3. 2015. Téhož dne byla žádost evidována v archivu pod čj. MZA 3485/2015.
Žádosti bylo vyhověno a odpověď byla žadateli poskytnuta elektronicky pod stejným čj. datovou zprávou, podanou 09.04. 2015.

Žadatelka T.M.  požádala v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o zodpovězení  dotazníku k výzkumu v oblasti veřejných zakázek týkajících se IT  a software. Žádost byla doručena na podatelnu dne 23. 1. 2015. Téhož dne byla žádost evidována v archivu pod čj. MZA 968/2015.
Žádosti bylo vyhověno a odpověď byla žadateli poskytnuta elektronicky pod stejným čj., podanou 11. 2. 2015

Žadatel A. P.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o zveřejnění superhrubé mzdy vybraných zaměstnanců MZA k 15. 1. 2015 a výše odměn, vyplacených uvedeným osobám v roce 2014. Žádost byla doručena elektronicky datovou zprávou dne 15. 1. 2015. Téhož dne byla žádost evidována v archivu pod čj. MZA 629/2015.
Žádosti bylo vyhověno a odpověď byla žadateli poskytnuta elektronicky pod stejným čj. datovou zprávou, podanou 29. 1. 2015 v 15:36:27 hod.

Moravský zemský archiv v Brně na základě stížnosti ve smyslu § 16a zákona 106/1999 Sb., na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace Státního okresního archivu Uherské Hradiště ze dne 10. 11. 2011 č.j. MZA/UH-12377/2011 vydal dne 29. 12. 2011 pod č.j.: MZA/CENTR-14262 rozhodnutí o odmítnutí stížnosti. Stížnost byla zaslána v listinné podobě, rozhodnutí bylo vyhotoveno a odesláno na adresu stěžovatelky v listinné podobě. Obsahem stížnosti bylo odmítnutí nahlédnutí do spisů Okresního soudu v Uherském Hradišti. Jednalo se o spis jehož předmětem bylo osvojení dítěte.