MZA v Brně

Moravský zemský archiv v Brně je správním úřadem přímo řízeným Ministerstvem vnitra. Je organizační složkou státu a účetní jednotkou, jejíž rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva. Archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení, vydanými ministerstvem v oboru jeho působnosti, vykonává státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví vymezené jeho věcnou a územní působností.
 

 

Archiv je oprávněn vystupovat v právních vztazích jménem státu. Správní obvod archivu je vymezen územím krajů Jihomoravského, Vysočina a Zlínského s územím těchto krajů k 1. 1. 2000.

Činnost archivu

Od 1. 1. 2005 se činnost archivu řídí zákonem č. 499/2004 Sb, o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, prováděcí vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a vyhláškou 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. V rámci výkonu působnosti je předmětem činnosti archivu zejména:

  • Kontrola výkonu spisové služby, výběr archiválií z dokumentů původců, stanovených zvláštním právním předpisem, ve skartačním řízení a mimo skartační řízení v územním obvodu archivu a přejímání archiválií.
  • Zajištění všestranné péče o archiválie a využívání a zpracování archiválií, vzniklých z činnosti původců, u nichž provádí výběr archiválií, dřívějších státních a samosprávných orgánů a organizací pro země Moravskou a Moravskoslezskou v minulosti a dalších archiválií u něj uložených, které vznikly z činnosti jiných subjektů včetně fyzických osob.
  • Plnění funkce odborného archivního orgánu ministerstva pro subjekty v jeho působnosti a pro fyzické osoby, které vlastní archiválie.
  • Výkon státní správy a správních činností podle zvláštního právního předpisu.
  • Provádění správního řízení včetně řízení o uložení sankce za porušení povinností podle zvláštního právního předpisu.
  • Zajištění svěřených úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce v oblasti archivnictví.
  • Vědecká a výzkumná činnost v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů a vydávání odborných publikací.