Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: 1348 - 1884
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: A 3
Číslo listu NAD: 3
Tématický popis fondu:

Obsahově tvoří fond 3 řady knih:

1. tzv. stavovské rukopisy v užším smyslu (nejpočetněji jsou v ní  zastoupeny sněmovní památky, což jsou vlastně protokoly ze sněmovních jednání, kvaterny panovnických majestátů a šlechtické matriky, dále i knihy kšaftů pro šlechtu bez deskového majetku, kvaterny slibů věrnosti, knihy stavu panského a rytířského a protokol hofrychtéře.

2. řadu vytvářejí vlastní zemské desky pro převody šlechtického pozemkového majetku. Po 30leté válce se tyto dosud jednotné knihy dělí na kvaterny trhové, dlužní a odhadní, aby v posledním období byly vedeny opět jako jediná kniha hlavní. Řada vlastních zemských desk je nepřetržitá od r. 1384 do r. 1884.

3. řadou knih jsou knihy půhonné, vzniké ze sporné agendy stavovského většího zemského soudu.

Obsahovému významu svých rukopisů dali stavové i výraz vnější. Nejbohatší výzdoby se dostalo nejcennějším zemským deskám, které mají od počátku malířskou výzdobu vazby. Ta je zprvu jednodušší, sestávající pouze ze znaku odpovědného úředníka. Později se stal tento znak jen podružnou součástí bohaté malířské výzdoby obou desek vazby. Celek je tak osobitým dokladem profánní moravské knižní malby.

Více informací naleznete v nově vznikající aplikaci, včetně inventáře.

Pomůcka:
Fond: GUBERNIUM
Časový rozsah: (1613) 1636 - 1785 (1799)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: B 1
Číslo listu NAD: 19
Tématický popis fondu:

Prameny k dějinám třicetileté války na Moravě, k politickým, ústavním, správním, hospodářským a kulturním dějinám, k historii cechů, manufaktur, k věcem vojenským, daňovým a stavebním.
Dodatky 2012: císařovna Marie Terezie přijímá rezignaci nejvyššího zemského komoří Markrabství moravského hr. Leopolda Ditrichštejna ze zdravotních důvodu a děkuje za jeho věrné služby, Vídeň 17.10.1747 (přípis s císařskou pečetí a vlastnoručním podpisem Marie Terezie).

Časový rozsah: 1939 - 1945
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: B 251
Číslo listu NAD: 101
Tématický popis fondu:

Písemný materiál zasahuje do všech oblastí veřejného života na Moravě:  správa, kultura, školství, zemědělství, průmysl, obchod a řemesla, doprava, politika. Dochovalo se jen nepatrně písemností, týkajících se protiněmeckých akcí. Dále fond obsahuje materiál týkající se arizace židovského majetku, germanizace, určování domovské a státní příslušnosti a národnosti, pracovního nasazení, cenového hospodářství.

Časový rozsah: 1939 - 1945
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: B 252
Číslo listu NAD: 102
Tématický popis fondu:

Prvořadý pramen pro politické, kulturní a hospodářské dějiny okupované Moravy, pro sledování všech politických národnostních, hospodářských i kulturních protičeských akcí, plány na postupnou germanizaci a likvidaci českého národa, usídlování Němců přistěhovalých z Dobrudže na české půdě, omezování českého školství a kulturního života, podpora školství německého, subvence německých divadel, spolků a různých německých organizací, informace o různých německých i českých úřadech, osobách - především vyšších úřednících, učitelích a profesorech (posudky), jmenování německých vládních komisařů v českých městech, podpora moravských Slováků, kuratoria pro výchovu mládeže, zprávy o partyzánském hnutí, o českém odporu, o protiletecké službě a opatřeních, o různých zásobovacích potížích, o českých fašistech. Zprávy o některých násilnostech Němců, o arizaci židovského majetku a ustavování vnucených správců, osobní spisy a žádosti o místo německých občanů, kartotéková evidence všech osob z protektorátní Moravy, kterým bylo udělené německé občanství, evidence všech Němců i protektorátních příslušníků, kteří ztratili německé (od r. 1933) a protektorátní občanství (od r. 1940), spisy týkající se řízení za udělení německého státního občanství.

Časový rozsah: 1942-1945
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: B 254
Číslo listu NAD: 104
Tématický popis fondu:

Arizace židovského majetku, ustanovování vnucených správ, podpory německým rodinám a podpora němectví vůbec, podpory pozůstalým po zahynulých za náletů, zatemnění, obhospodařování střelného prachu.

Časový rozsah: 1939-1945
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: B 255
Číslo listu NAD: 105
Tématický popis fondu:

Německé státní občanství, pohyb obyvatelstva, policejní záležitosti, přestupy hranic, arizace židovského majetku a soupis amerického majetku v obvodu působnosti, velmi mezerovité.

Časový rozsah: 1939 – 1940
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: B 256
Číslo listu NAD: 106
Tématický popis fondu:

Arizace židovského majetku, statistiky o počtu dělnictva, stavu výroby, kapitálových poměrech, národnostní otázce, jen zlomky písemností.

Časový rozsah: 1939 – 1940
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: B 257
Číslo listu NAD: 107
Tématický popis fondu:

Prameny k dějinám ČR za okupace, spisy  pracovního referátu, policejního oddělení (s cizineckou agendou), spisy organizační, seznamy židovských firem z Prostějovska, žid. majetku, statistika židovských podniků, arizační spisy, seznamy vnucených správců.

Časový rozsah: 1939 – 1942
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: B 258
Číslo listu NAD: 108
Tématický popis fondu:

Arizace židovského majetku a různé spisy týkající se židovského majetku; bilance a účetní materiál žid. podniků; opatření proti leteckým útokům, seznamy funkcionářů PO.

Časový rozsah: 1939
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: B 278
Číslo listu NAD: 115
Tématický popis fondu:

Prameny k dějinám ČR za okupace a k historii nacismu; údaje k místním dějinám: první opatření OLR v Tišnově, směrnice generálního velitele VIII. armádního sboru pro civilní správu v operačním území a některé spisy týkající se činnosti OLR v Tišnově a organizace OLR na Moravě. Směrnice o prohlídkách v bytech českých důstojníků, přehled počtu obyvatel na území OLR (Čechů, Němců,  Židů); směrnice Hitlera k zacházení s Čechy, zahájení stavby dálnice u Kuřimi; denní rozkazy šéfa civilní správy při armádním sboru 3 od 15. 3. do 19. 4. aj.

Syndikovat obsah