Povinně zveřejňované informace - dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název

Moravský zemský archiv v Brně

2. Důvod a způsob založení

Moravský zemský archiv v Brně je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Archiv vystupuje v právních vztazích jménem státu.

Moravský zemský archiv je správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby. Archiv je účetní jednotkou. Jeho rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra. Správní obvod archivu je vymezen územím krajů Jihomoravského, Vysočina a Zlínského.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

http://www.mza.cz/publikace/uvod/adresa

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

http://www.mza.cz/publikace/uvod/adresa

4.3. Úřední hodiny

http://www.mza.cz/publikace/uvod/uredni-hodiny

4.4. Telefonní čísla

http://www.mza.cz/publikace/kontakty

4.5. Čísla faxu

+420 533 317 575

4.6. Adresa internetové stránky

www.mza.cz

4.7. Adresa e-podatelny

http://www.mza.cz/publikace/uvod/adresa

4.8. Další elektronické adresy

badatelna@mza.cz   - pro badatelské účely

knihovna@mza.cz   - pro badatelské účely

4.9. ID datové schránky

p8caixb

5. Případné platby můžete poukázat

19-20034881/0710

6. IČ

70979146

7. DIČ

---

8. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet

http://www.mza.cz/rozpocet

8.3. Závěrečný účet

Státní závěrečný účet 2019 (pdf)

9. Žádosti o informace místo a způsoby získání požadovaných informací - v případě e-mailu nemusí být aplikován elektronický podpis

 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
 • prostřednictvím datové schránky,
 • elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny
 • na podatelně Moravského zemského archivu v Brně v úředních hodinách

10. Příjem žádostí a dalších podání kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
 • prostřednictvím datové schránky,
 • elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny
 • na podatelně Moravského zemského archivu v Brně v úředních hodinách

11. Opravné prostředky místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k subjektu, který rozhodnutí vydal. Odvolání je možné podat

 • prostřednictvím držitele poštovní licence k přepravě
 • elektronicky
  • prostřednictvím datové schránky
  • na elektronickou adresu subjektu. Pokud je odvolání zasíláno na elektronickou adresu subjektu, musí být podepsáno platným uznávaným elektronickým podpisem

Za podmínky, že odvolání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným výše, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.

Odvolání zasílané v elektronické podobě či v listinné podobě musí mít všechny náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném znění.  Dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů dle §82  odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném znění .

Subjekt, který rozhodnutí vydal, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

12. Formuláře název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.
Doporučuje se vzory formulářů zveřejnit způsobem, umožňujícím dálkový přístup, s aktivním odkazem

http://www.mza.cz/formulare

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

http://www.mza.cz/casto-kladene-dotazy
http://www.mza.cz/pruvodce-pro-verejnost
http://www.mza.cz/informace-metodicke-materialy
http://www.mza.cz/vzory-spisovych-radu-spisovych-skartacnich-planu
http://www.mza.cz/vzory-zadosti

14. Předpisy přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu

14.1. Nejdůležitější používané předpisy:

 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

14.2. Vydané právní předpisy

---

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

http://www.mza.cz/sazebnik-uhrad-za-poskytovani-informaci-podle-zakona-c1061999-sb,
smluvní ceny

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

---

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

---

16.2. Výhradní licence

---

17. Výroční zprávy podle zákona č.106/99 Sb. výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

http://www.mza.cz/archivy-zprav/vyrocni-zpravy