Přehled archivních pomůcek


   Skupina fondů G

Časový rozsah: 1958 - 1968
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: G 371
Číslo listu NAD: 882
Tématický popis fondu:

Opisy celkem 616 urbářů, odhadů, soupisů, činží na moravských panstvích v l. 1406-1750. Ceny plodin, výrobků a práce na Moravě, ocenění naturálních dávek, poddanských robot a povinností, výnosu panských hospodářství aj., data o měně, mírách a váhách v 16. a 17. st. a opisy účtů a účetních knih (nezpracováno).
Více informací naleznete v nově vznikající aplikaci, včetně inventáře.

Pomůcka:
Časový rozsah: 1938 - 1945
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: G 637
Číslo listu NAD: 3 106
Tématický popis fondu:

Místní skupina Peter Dornhäuser (č. 9, kolem Bratislavské, Ponávky, Francouzské ul.): seznamy členů, obyvatel, narukovaných Němců, Němců pobírajících zvláštní poukazy říšské pomoci, statistické výkazy a hlášení o mínění místního obyvatelstva, fotografie ze slavností skupiny aj.
SA - deník členů, příslušníků pohotovosti SA r. 1944, oběžníky, výkazy sbírek pro SA, korespondence oberschrführera ing. S. Bourdota aj.

Časový rozsah: 1409 - 1941
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: G 144
Číslo listu NAD: 719
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje majetkoprávní písemnosti, pozůstalosti, dědické záležitosti a hospodářské písemnosti k hospodaření na svých i magnisovských majetcích (F.J.Chorynský byl poručníkem Magnisových sirotků), dokumenty k úřednímu působení F.K.Chorynského, hraniční spory mezi moravskými a uherskými panstvími, písemnosti k válečným událostem 2. pol. 18. století a k době napoleonské, korespondence a zprávy o francouzské invazi r. 1809, spory s poddanými o urbariální dávky a povinnosti v 18. století, k protirobotní vzpouře r. 1821 a ohlasy uherské vzpoury r. 1711, osobní korespondenci.

Časový rozsah: (1693) 1762 - 1945
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: G 141
Číslo listu NAD: 716
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje osobní dokumenty, majetkoprávní písemnosti, korespondenci příbuzných a přátel, pozůstalostní písemnosti, dokumenty o vojenské činnosti Quida Bohuslava Dubského, dokumenty ke stavbě a zařízení zámku v Lysicích, též vojenské písemnosti dalších členů rodu v rakouské armádě, plány domu v Brně a rodinné fotografie.

Časový rozsah: (1465) 1576 - 1943
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: G 126
Číslo listu NAD: 701
Tématický popis fondu:

Obsahuje nejrůznější rytiny, kresby, obrazy. Mimo jiné historické výjevy (sňatky panovníků, audience, bitvy); města a krajiny (série hradů a zámků od Hebera); výjevy náboženské; portréty - panovníků, šlechticů a jejich manželek (Ditrichštejnové), papežů, osobností vědy, kultury, politiky a mnoho jiných.

Více informací naleznete v nově vznikající aplikaci, včetně inventáře.

Pomůcka:
Syndikovat obsah