Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: 1939
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: B 278
Číslo listu NAD: 115
Tématický popis fondu:

Prameny k dějinám ČR za okupace a k historii nacismu; údaje k místním dějinám: první opatření OLR v Tišnově, směrnice generálního velitele VIII. armádního sboru pro civilní správu v operačním území a některé spisy týkající se činnosti OLR v Tišnově a organizace OLR na Moravě. Směrnice o prohlídkách v bytech českých důstojníků, přehled počtu obyvatel na území OLR (Čechů, Němců,  Židů); směrnice Hitlera k zacházení s Čechy, zahájení stavby dálnice u Kuřimi; denní rozkazy šéfa civilní správy při armádním sboru 3 od 15. 3. do 19. 4. aj.

Časový rozsah: 1939 – 1942
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: B 258
Číslo listu NAD: 108
Tématický popis fondu:

Arizace židovského majetku a různé spisy týkající se židovského majetku; bilance a účetní materiál žid. podniků; opatření proti leteckým útokům, seznamy funkcionářů PO.

Časový rozsah: 1789-1924
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C 14
Číslo listu NAD: 139
Tématický popis fondu:

Sbírka obsahuje materiál ke studiu hospodářských poměrů na mnoha moravských panstvích od 18. do počátku 20. století.

Časový rozsah: 1939 - 1945
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: B 251
Číslo listu NAD: 101
Tématický popis fondu:

Písemný materiál zasahuje do všech oblastí veřejného života na Moravě:  správa, kultura, školství, zemědělství, průmysl, obchod a řemesla, doprava, politika. Dochovalo se jen nepatrně písemností, týkajících se protiněmeckých akcí. Dále fond obsahuje materiál týkající se arizace židovského majetku, germanizace, určování domovské a státní příslušnosti a národnosti, pracovního nasazení, cenového hospodářství.

Časový rozsah: 1409 - 1941
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: G 144
Číslo listu NAD: 719
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje majetkoprávní písemnosti, pozůstalosti, dědické záležitosti a hospodářské písemnosti k hospodaření na svých i magnisovských majetcích (F.J.Chorynský byl poručníkem Magnisových sirotků), dokumenty k úřednímu působení F.K.Chorynského, hraniční spory mezi moravskými a uherskými panstvími, písemnosti k válečným událostem 2. pol. 18. století a k době napoleonské, korespondence a zprávy o francouzské invazi r. 1809, spory s poddanými o urbariální dávky a povinnosti v 18. století, k protirobotní vzpouře r. 1821 a ohlasy uherské vzpoury r. 1711, osobní korespondenci.

Časový rozsah: (1693) 1762 - 1945
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: G 141
Číslo listu NAD: 716
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje osobní dokumenty, majetkoprávní písemnosti, korespondenci příbuzných a přátel, pozůstalostní písemnosti, dokumenty o vojenské činnosti Quida Bohuslava Dubského, dokumenty ke stavbě a zařízení zámku v Lysicích, též vojenské písemnosti dalších členů rodu v rakouské armádě, plány domu v Brně a rodinné fotografie.

Časový rozsah: (1465) 1576 - 1943
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: G 126
Číslo listu NAD: 701
Tématický popis fondu:

Obsahuje nejrůznější rytiny, kresby, obrazy. Mimo jiné historické výjevy (sňatky panovníků, audience, bitvy); města a krajiny (série hradů a zámků od Hebera); výjevy náboženské; portréty - panovníků, šlechticů a jejich manželek (Ditrichštejnové), papežů, osobností vědy, kultury, politiky a mnoho jiných.

Více informací naleznete v nově vznikající aplikaci, včetně inventáře.

Pomůcka:
Časový rozsah: 1948-1952
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C 145
Číslo listu NAD: 1 152
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisy k případům Státního soudu v Brně z let 1948-1952. Státní soud posuzoval trestné činy podle zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky.

Časový rozsah: 1348 - 1884
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: A 3
Číslo listu NAD: 3
Tématický popis fondu:

Obsahově tvoří fond 3 řady knih:

1. tzv. stavovské rukopisy v užším smyslu (nejpočetněji jsou v ní  zastoupeny sněmovní památky, což jsou vlastně protokoly ze sněmovních jednání, kvaterny panovnických majestátů a šlechtické matriky, dále i knihy kšaftů pro šlechtu bez deskového majetku, kvaterny slibů věrnosti, knihy stavu panského a rytířského a protokol hofrychtéře.

2. řadu vytvářejí vlastní zemské desky pro převody šlechtického pozemkového majetku. Po 30leté válce se tyto dosud jednotné knihy dělí na kvaterny trhové, dlužní a odhadní, aby v posledním období byly vedeny opět jako jediná kniha hlavní. Řada vlastních zemských desk je nepřetržitá od r. 1384 do r. 1884.

3. řadou knih jsou knihy půhonné, vzniké ze sporné agendy stavovského většího zemského soudu.

Obsahovému významu svých rukopisů dali stavové i výraz vnější. Nejbohatší výzdoby se dostalo nejcennějším zemským deskám, které mají od počátku malířskou výzdobu vazby. Ta je zprvu jednodušší, sestávající pouze ze znaku odpovědného úředníka. Později se stal tento znak jen podružnou součástí bohaté malířské výzdoby obou desek vazby. Celek je tak osobitým dokladem profánní moravské knižní malby.

Více informací naleznete v nově vznikající aplikaci, včetně inventáře.

Pomůcka:
Časový rozsah: (1909) 1931 – 1959 (1961)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: F 137
Číslo listu NAD: 394
Tématický popis fondu:

úřední knihy - lesní hospodářské plány, rejstříky dřeva, kniha zápisů z dozorčí rady
spisy - registraturní pomůcky, orgány družstva, členské podíly družstva, právní vývoj družstva, organizační řídící normy a operativní řízení, majetkové záležitosti, hospodářská korespondence, daně a poplatky, výrobní agenda, organizace lesů, plánování, obchodní agenda, prodej dřeva, stavební činnost, zaměstnanci, odborová činnost
účty, mapy a plány - plány budov, porostní mapy, geometrické (polohopisné) plány

Syndikovat obsah