Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: 1640 – 1946
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: F 20
Číslo listu NAD: 291
Tématický popis fondu:

Fond tvoří písemnosti Ústřední správy-ředitelství a Ústřední účtárny-důchod. (velkostatky Brumov-Hošťálková, Osová, Sádek, Veselí n. Moravou, Želetice-Žerotice-Domčice, statky Fořt  a Studenec, Prinzendorf).
Úřední knihy.
Spisy - služební instrukce, pronájmy, regulace řeky Moravy, korespondence ústřední správy, prodeje, spory o majetek, stavební záležitosti, hospodářské zprávy, robotní záležitosti, popisy hranic, úzkorozchodná dráha ve Veselí n. Moravou, daně, pojištění, ocenění panství, předávací likvidace úřadů, účty - důchodní, purkrabské, obroční, lesní, sklepní, sirotčí a kontribuční.

Časový rozsah: (1919) 1942 - 1945
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: B 327
Číslo listu NAD: 1 081
Tématický popis fondu:

Normálie 1919 - 1945, vlastní spisy VUVP 1942 - 1945 (vnitřní zajištění chodu úřadu a služby, zprávy o výskytu partyzánů a směrnice pro jejich ohlašování, zprávy o sabotážích na železnici, nálezy protiněmeckých nápisů a letáků, nálezy zbraní, zprávy o transportech Židů a válečných zajatců aj.).

Časový rozsah: (1537) 1562 – 1947 (1963)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: F 16
Číslo listu NAD: 287
Tématický popis fondu:

Úřední knihy - agenda dominikální, agenda přenesená (urbáře)
Kontribuční, policejní, školní záležitosti, postrk, kostelní, vojenské záležitosti, spory o dluhy, pozůstalosti, robotní záležitosti, urbariální záležitosti, laudemia a taxy, pozemková a domovní daň, daně, stavební záležitosti, dělení pozemků, pojištění, zdravotnictví, špitály, školy, nadace, poddanské záležitosti, obecní záležitosti, Židé, sirotčí záležitosti, korespondence se st. úřady a sousedy, pronájmy, prodeje budov a pozemků, korespondence in oeconomicis,
Mapy a plány - katastrální, porostní, stavební
Doklady k továrnímu podnikání (přibyslavická papírna, sklárna v Brodcích, manufaktura na zpracování bavlny v Brtnici, rokštýnský stoupa na hadry, pivovar).

Časový rozsah: 1939 - 1945
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: B 252
Číslo listu NAD: 102
Tématický popis fondu:

Prvořadý pramen pro politické, kulturní a hospodářské dějiny okupované Moravy, pro sledování všech politických národnostních, hospodářských i kulturních protičeských akcí, plány na postupnou germanizaci a likvidaci českého národa, usídlování Němců přistěhovalých z Dobrudže na české půdě, omezování českého školství a kulturního života, podpora školství německého, subvence německých divadel, spolků a různých německých organizací, informace o různých německých i českých úřadech, osobách - především vyšších úřednících, učitelích a profesorech (posudky), jmenování německých vládních komisařů v českých městech, podpora moravských Slováků, kuratoria pro výchovu mládeže, zprávy o partyzánském hnutí, o českém odporu, o protiletecké službě a opatřeních, o různých zásobovacích potížích, o českých fašistech. Zprávy o některých násilnostech Němců, o arizaci židovského majetku a ustavování vnucených správců, osobní spisy a žádosti o místo německých občanů, kartotéková evidence všech osob z protektorátní Moravy, kterým bylo udělené německé občanství, evidence všech Němců i protektorátních příslušníků, kteří ztratili německé (od r. 1933) a protektorátní občanství (od r. 1940), spisy týkající se řízení za udělení německého státního občanství.

Syndikovat obsah