Výběrové řízení na služební místo odborný rada

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo „odborný rada v oddělení předarchivní péče a ochrany archiválií“, ID místa 17001307 v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba.
Místem výkonu služby je Brno.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. listopad 2018.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • Mezinárodní spolupráce při zpracování specifických archivních fondů a při jejich prezentaci veřejnosti.
  • Tvůrčí zpracovávání nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních činností včetně ověřování technologických postupů.
  • Pořádání, inventarizace a reinventarizace fondů různého typu původců. Tvorba archivních pomůcek v souladu se základními pravidly pro zpracování archiválií ve verzi z roku 2015.
  • Komplexní zajišťování agendy archivnictví ve státních archivech spojené s kombinovaným vyhledáváním a náročným zpracováním úředních rešerší a expertiz, ověřených úředními razítky, pro veřejné instituce a státní orgány.
  • Kontrola původců dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a dle zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Komplexním zajišťování státního odborného dohledu nad archivní a spisovou službou a nad vyřazováním písemností včetně výběru archiválií,

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 25. října 2018.

Výběrové řízení na služební místo odborný rada