Výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo „rada/odborný rada v oddělení předarchivní péče a ochrany archiválií“, ID místa 17001474 v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba.
Místem výkonu služby je Brno.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. únor 2019.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • Provádění komplexní kontroly povinností na úseku archivnictví v archivech územních samosprávních celků, ve specializovaných archivech, u kulturně vědeckých institucí a u dalších držitelů archiválií a jejich zřizovatelů.
  • Provádění komplexní kontroly naplňování povinností vyplývajících ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění u původců a držitelů archiválií v dohledu MZA.
  • Zajišťování metodiky spisové služby pro veřejnoprávní původce a nakládání s dokumenty pro původce soukromoprávní, likvidátory a insolvenční správce. Provádění výběru archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení, posuzování protokolů o provedeném skartačním řízení a o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení specializovaných archivů v dohledu MZA.
  • Vyjadřování se k žádostem o koncesi spisovny.
  • Třídění a pořádání archiválií, tvorba archivních pomůcek.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 20. prosince 2018.

Výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada