Výběrová řízení Moravského zemského archivu

Zveřejněno: 05/12/2018 - 06:57

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo „rada/odborný rada v oddělení předarchivní péče a ochrany archiválií“, ID místa 17001474 v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba.
Místem výkonu služby je Brno.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. únor 2019.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • Provádění komplexní kontroly povinností na úseku archivnictví v archivech územních samosprávních celků, ve specializovaných archivech, u kulturně vědeckých institucí a u dalších držitelů archiválií a jejich zřizovatelů.
 • Provádění komplexní kontroly naplňování povinností vyplývajících ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění u původců a držitelů archiválií v dohledu MZA.
 • Zajišťování metodiky spisové služby pro veřejnoprávní původce a nakládání s dokumenty pro původce soukromoprávní, likvidátory a insolvenční správce. Provádění výběru archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení, posuzování protokolů o provedeném skartačním řízení a o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení specializovaných archivů v dohledu MZA.
 • Vyjadřování se k žádostem o koncesi spisovny.
 • Třídění a pořádání archiválií, tvorba archivních pomůcek.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 20. prosince 2018.

Zveřejněno: 11/10/2018 - 05:33

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo „odborný rada v oddělení předarchivní péče a ochrany archiválií“, ID místa 17001307 v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba.
Místem výkonu služby je Brno.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. listopad 2018.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • Mezinárodní spolupráce při zpracování specifických archivních fondů a při jejich prezentaci veřejnosti.
 • Tvůrčí zpracovávání nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních činností včetně ověřování technologických postupů.
 • Pořádání, inventarizace a reinventarizace fondů různého typu původců. Tvorba archivních pomůcek v souladu se základními pravidly pro zpracování archiválií ve verzi z roku 2015.
 • Komplexní zajišťování agendy archivnictví ve státních archivech spojené s kombinovaným vyhledáváním a náročným zpracováním úředních rešerší a expertiz, ověřených úředními razítky, pro veřejné instituce a státní orgány.
 • Kontrola původců dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a dle zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Komplexním zajišťování státního odborného dohledu nad archivní a spisovou službou a nad vyřazováním písemností včetně výběru archiválií,

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 25. října 2018.

Zveřejněno: 29/08/2016 - 14:04

Služební předpis 9/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 29. srpna 2016, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně.
Tento služební předpis ruší platnost služebního předpisu ředitele Moravského zemského archivu v Brně č. 8/2016 ze dne 27.6. 2016.

Zveřejněno: 27/06/2016 - 10:28

Služební předpis 8/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 27. června 2016, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně.

Zveřejněno: 05/01/2016 - 08:02

Služební předpis 3/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 4. ledna 2016, kterým se stanoví požadavky odborného zaměření na služební místa v 10. až 13. platové třídě v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba.

Zveřejněno: 05/01/2016 - 07:04

Služební předpis 2/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 4. ledna 2016, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně.

Syndikovat obsah