Výběrová řízení Moravského zemského archivu

Zveřejněno: 20/01/2017 - 16:48

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo „odborný rada“ - v Moravském zemském archivu v Brně v oddělení využívání archiválií a knihovna v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba.
Místem výkonu služby je Brno.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. března 2017. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.
Náplň činnosti na služebním místě spočívá v:

 • Tvůrčí zpracovávání nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních činností (a archivních softwarů) včetně ověřování technologických postupů.
 •  Zajišťování komplexní péče o uchovávání, ochranu a racionální využívání svěřených částí Národního archivního dědictví, koordinace přípravy vědeckých edic archivních fondů a sbírek nejvyšší kategorie (kulturních a národních kulturních památek).
 • Metodická, konzultační a poradenská činnost v oblasti zpřístupňovacích prací včetně péče o archiválie, zpracovávání složitých archivních rešerší.
 •  Spolupráce při prezentaci archivních fondů veřejnosti.
 •  Zajišťování komplexní výpůjční služby centrály MZA.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 6. února 2017.

Zveřejněno: 20/01/2017 - 16:43

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo „odborný rada“ - v Moravském zemském archivu v Brně v oddělení evidence, správy a zpracování fondů v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba.
Místem výkonu služby je Brno.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. března 2017. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. Náplň činnosti na služebním místě spočívá v:

 • Tvůrčí zpracovávání nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních činností včetně ověřování technologických postupů
 • komplexní správa archivních fondů podnikových původců; pořádání a inventarizace nezpracovaných fondů uvedené skupiny z období 20. století,
 • tvorba příslušných archivních pomůcek v souladu s pravidly pro zpracování archiválií;
 • vyřizování odborných rešerší a dotazů pro státní správu a soukromé žadatele z fondů podnikových původců;
 • přebírání přírůstků a jejich evidence

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 6. února 2017.

 

Zveřejněno: 20/01/2017 - 16:24

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo „odborný referent/vrchní referent“ - v  Moravském zemském archivu v Brně na úvazek 10 hodin týdně v oddělení využívání archiválií a knihovna v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba.
Místem výkonu služby je Brno.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou s trváním do 30. 8. 2022. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. března 2017. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.
Náplň činnosti na služebním místě spočívá v:

 • Komplexní zajišťování odborné ochrany archivních fondů včetně zpracovávání složitých archivních rešerší
 • Spolupráce v oblasti zpřístupňovacích prací včetně péče o archiválie.
 • Samostatná práce na PC v prostředí archivních databázových systémů a textových editorů.
 • Zajišťování komplexní výpůjční služby centrály MZA, včetně výkonu reprografických služeb pro veřejnost i pro vnitřní potřebu archivu.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 6. února 2017.

Zveřejněno: 29/08/2016 - 14:04

Služební předpis 9/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 29. srpna 2016, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně.
Tento služební předpis ruší platnost služebního předpisu ředitele Moravského zemského archivu v Brně č. 8/2016 ze dne 27.6. 2016.

Zveřejněno: 27/06/2016 - 10:28

Služební předpis 8/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 27. června 2016, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně.

Zveřejněno: 05/01/2016 - 08:02

Služební předpis 3/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 4. ledna 2016, kterým se stanoví požadavky odborného zaměření na služební místa v 10. až 13. platové třídě v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba.

Zveřejněno: 05/01/2016 - 07:04

Služební předpis 2/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 4. ledna 2016, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně.

Syndikovat obsah