VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada v oddělení Státní okresní archiv Pelhřimov

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo „odborný rada“ - v Moravském zemském archivu v Brně v oddělení Státní okresní archiv Pelhřimov, ID místa 17001413 v oboru služby 27. Archivnictví a spisová služba.
Místem výkonu služby je Pelhřimov.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. září 2020.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • Tvůrčí zpracování nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních činností včetně ověřování technologických postupů.
  • Pořádání, inventarizace a reinventarizace fondů různého typu původců. Tvorba archivních pomůcek v souladu se základními pravidly pro zpracování archiválií ve verzi z roku 2015.
  • Komplexní zajišťování agendy archivnictví ve státních archivech spojené s kombinovaným vyhledáváním a náročným zpracováním úředních rešerší a expertiz, ověřených úředními razítky, pro veřejné instituce a státní orgány. 
  • Kontrola původců dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a dle zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zajišťování státního odborného dohledu nad archivní a spisovou službou a nad vyřazováním písemností včetně výběru archiválií.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 9. srpna 2020.

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada v oddělení Státní okresní archiv Pelhřimov