VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada – vedoucí oddělení evidence, správy a zpracování fondů

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo „odborný rada – vedoucí oddělení evidence, správy a zpracování fondů, ID místa - 17001298“ v oboru služby 27. Archivnictví a spisová služba.
Místem výkonu služby je Brno.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. září 2020, případně dle dohody.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • komplexní koordinaci činnosti oddělení, komplexní zajišťování odborné správy a ochranu archivních fondů a sbírek, státní odborný dohled nad archivní a spisovou službou a provádění komplexní kontroly povinností na úseku archivnictví podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění.
  • zpracování archiválií/vytváření archivních pomůcek paleograficky a jazykové náročných fondů a sbírek, zpracování odborně a jazykově náročných rešerší, systematických a tematických soupisů pro propagační, hospodářské, vědecko-výzkumné a kulturně - osvětové účely.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 9. srpna 2020.

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada – vedoucí oddělení evidence, správy a zpracování fondů