Palackého náměstí 1
684 01 Slavkov u Brna

tel. + 420 544 221 225 (badatelna)
e-mail: soka_vyskov@mza.cz
www: http://vyskov.mza.cz

ID DS MZA v Brně: p8caixb

Hlavní činnost archivu:

  1. Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna je vnitřní organizační jednotkou Moravského zemského archivu v Brně. Od 1. ledna 2005 se činnost archivu řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, prováděcí vyhláškou č. 645/2004 Sb. a vyhláškou č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. V rámci výkonu působnosti je předmětem činnosti archivu zejména:
  2. dohled nad spisovou službou a vyřazováním dokumentů
  3. provádění výběru archiválií ve skartačním řízení nebo mimoskartačním řízení
  4. uchovávání, zpracování a zpřístupňování archiválií pro vědecké a badatelské účely
  5. ochrana archiválií
  6. vyhledávání potřebných dokladů pro potřeby občanů a státní správy
  7. spolupráce s ostatními archivy a odbornými pracovišti při odborných projektech celostátního významu
  8. odborná a populárně naučná publikační činnost
  9. budování specializované archivní knihovny

Ředitel

Mgr. Karel Mlateček, Ph.D.
tel. 544 220 696
mobil. 606 666 725
e-mail: mlatecekk@mza.cz

Cestu návštěvníkům Státního okresního archivu Vyškov zjednodušuje skutečnost, že se jeho sídlo nachází v dominantě města Slavkova u Brna – v nepřehlédnutelné budově barokního zámku, přesněji v přízemí jeho jižního křídla, po příchodu na nádvoří vlevo. Na vstup do archivu upozorňuje informační tabule, kde jsou uvedeny úřední hodiny i telefonní kontakty. I v době úředních hodin, kdy jsou pomyslné dveře archivu otevřeny, je nutné zazvonit a čekat na příchod obsluhy badatelny.

GPS:49°9'16.909"N, 16°52'30.123"E

Úřední hodiny a dny určené pro veřejnost

PO 8,00 -17.00
ÚT ZAVŘENO
ST 8,00 - 17.00
ČT ZAVŘENO
PÁ 8,00 - 12,00

 

 

Co nás čeká v badatelně?

Badatelna je jediná místnost archivu, která je jeho návštěvníkům přístupná. Zde mohou předkládat své žádosti a v případě zájmu studovat archivní materiál. To vždy za dohledu pracovníka archivu, který je pověřen vedením badatelny, řídí její činnost a informuje badatele o úkonech, které jsou podmínkou pro vydání archiválií. Nejdůležitějším krokem je vyplnění badatelského listu, který badatel obdrží při každé návštěvě a kam se evidují zapůjčené archiválie. Je nezbytné mít s sebou občanský průkaz, neboť jeho číslo je jedním z povinných údajů na badatelském listě a je nutné ho předložit k ověření vyplněných údajů. Má-li badatel zájem používat k focení jemu přeložených archiválií vlastní fotoaparát, musí vyplnit tzv. žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení.

Pokud návštěvník archivu nechce bádat a jde mu pouze o vyhledání určitých dokumentů (nejčastěji za účelem potvrzení studia či zaměstnání), vypíše tzv. žádanku, na základě které pak pracovníci archivu materiály vyhledají. K zadání žádosti ovšem není nutná přítomnost žadatele přímo v archivu. Je možné zaslat písemnou žádost buď poštou na adresu sídla archivu nebo e-mailem.

Důležité upozornění!

Z důvodu nedostatku místa v sídle SOkA Vyškov jsou veškeré materiály uloženy mimo budovu zámku, a to v uzavřeném depozitáři v obci Lysovice.

Tento depozitář není badatelům přístupný! Na zámku ve Slavkově u Brna jsou uloženy pouze obecní a školní kroniky a je zde umístěna knihovna. Pouze tyto materiály mohou badatelé obdržet ihned po objednání, ostatní budou převezeny v nejbližší možné době z Lysovic. Najednou si může badatel objednat 5 evidenčních jednotek (knih či kartonů), po domluvě s ředitelem archivu i více.