XXXI. MIKULOVSKÉ SYMPOZIUM

Vážení kolegové, dámy a pánové,

v rámci „Mikulovských sympozií“ bude ve dnech 13. - 14. října 2010 uskutečněno
XXXI. MIKULOVSKÉ SYMPOZIUM

na téma

Morava jako zrcadlo Evropy“

Etnické menšiny na Moravě do roku 1918
 

I. Obsahové zaměření sympozia:

Sympozium bude organizováno Moravským zemským archivem - Státním okresním archivem v Břeclavi se sídlem Mikulově, Muzejní a vlastivědnou společností v Brně, Regionálním muzeem v Mikulově, Společností pro dějiny židů v České republice, Samuel Steinherz Stiftung, Norimberk a Historische Kommission für die böhmischen Länder, Mnichov.

Sympozium bude zaměřeno na podchycení základních etnických menšin, které žily do roku 1918 na Moravě a to ze všech možných aspektů: jejich vznik (příchod), působení v zemi, příp. územní rozšíření, vývoj, hospodářský a kulturní přínos, atd. Sledován bude také vztah menšin k hlavnímu etniku – Čechům, ale i vztah k jiným menšinám. Na Moravě se jedná či jednalo o tyto menšiny: Němci, Židé, Chorvati, Poláci, Slováci, Cikáni, Sintové a Romové, Francouzi, Italové, Skoti, Irové, Angličané a mnozí další např. Valaši.
 

II. Organizace sympozia

Sympozium bude zahájeno 13. října 2010 v 9.00 hod.

Jednání bude rozděleno do několika po sobě jdoucích samostatných bloků, přičemž každý z nich bude věnován jedné menšině či etniku. Na úvod vždy zazní hlavní referát, v němž by měla být podána základní charakteristika každé menšiny po celé sledované období. Po hlavním referátu pak zazní koreferáty, věnované konkrétním případům a tématům podle návrhů přihlášených. Jednotlivé referáty by neměly být zaměřeny na působení jednotlivců jiných národností, byť významných, ale na větší skupiny, jak vyplývají z definice etnické menšiny, tedy menšiny vymezené především jazykem a kulturou. Nejedná se tedy o náboženské skupiny.

Jednání bude probíhat po celý den 13. října a v dopoledních hodinách 14. října 2010, poté bude sympozium ukončeno.

Předpokládaná délka koreferátů je 10 minut. Pro potřeby sborníku, který bude ze sympozia vydán, je možný maximální rozsah vyžádaných referátů 25 stran a ostatních koreferátů 15 stran (včetně poznámek a podkladu pro resumé). Vzhledem k tomu, že sympozium bude dvojjazyčné, je nutné, aby mohly být řádně zajištěny překlady do obou jazyků, odevzdat texty hlavních referátů i koreferátů v řečnické podobě nejpozději 15. září 2010. Texty příspěvků pro pozdější sborník je nutno odevzdat v průběhu sympozia, nejpozději však do 30. listopadu 2010 a to v 1 exempláři tištěném (přílohy v digitální podobě nebo ve formátu max. A4, podklad pro resumé) a současně v podobě digitální podle pokynů dodaných organizátory sympozia po přijetí přihlášky.

Pro účastníky sympozia bude uspořádán ve středu 13. října 2010 společenský večer v zámeckém Gajdošově sále.

Účastnický poplatek ve výši 400,- Kč bude použit na hospodářské zajištění sympozia a nezahrnuje náklady na stravování a ubytování účastníků. V případě Vašeho zájmu o účast na sympoziu vyplňte přiloženou přihlášku a zašlete ji nejpozději do 30. července 2010 na výše uvedenou adresu mikulovského archivu v tištěné nebo elektronické podobě.

Přihláška je ke stažení zde.

 

XXXI. MIKULOVSKÉ SYMPOZIUM