Pracoviště Žďár nad Sázavou
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou
U Malého lesa 4
591 01 Žďár nad Sázavou

tel. + 420 566 621 723 (ústředna)
tel. + 420 566 625 571 (ředitel)
e-mail: soka_zdarnadsazavou@mza.cz
www: http://zdar-nad-sazavou.mza.cz

ID DS MZA v Brně: p8caixb

Pracoviště ve Velkém Meziříčí
Třebíčská 1540
594 01 Velké Meziříčí

telefon a fax: 566 521 306
e-mail: stindl@mza.cz

depozitář v Doubravníku
Obecní úřad (čp. 33)

Co je archiv a co nabízí?

Státní okresní archiv ve Žďáru nad Sázavou se stal od 1. 8. 2002 součástí Moravského zemského archivu v Brně. Ve svých depotech soustřeďuje dokumenty institucí a jejich předchůdců, jejichž působnost se vztahovala a vztahuje na území našeho okresu a dále dokumenty institucí místního charakteru. Z okresních institucí jsou to zejména dokumenty Okresních úřadů Nové Město na Moravě a Velké Meziříčí, Okresních školních výborů Nové Město na Moravě a Velké Meziříčí, dokumenty Okresních soudů Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velká Bíteš, Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou. Jsou zde rovněž uloženy dokumenty bývalých živnostenských společenstev. Do archivu ukládaly dokumenty rovněž Okresní národní výbory Bystřice nad Pernštejnem, Velká Bíteš, Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou. Jsou zde uloženy dokumenty okresních výborů společenských organizací Národní fronty. Z fondů místních jsou to především dokumenty měst a městeček okresu, obecních úřadů, škol, cechů, farních úřadů, místních národních výborů, komunálních podniků a zemědělských družstev. Ve státním okresním archivu bylo k 1. 1. 2015 uloženo 2271 fondů v celkovém rozsahu 3877,87 bm (běžných metrů). Nejstarší listinou je velkobítešská listina z roku 1396, nejmladší dokumenty pak pocházejí z roku 2014.

 1. Archiv vykonává působnost na celém území okresu Žďár nad Sázavou v jeho hranicích před rokem 2004. Kromě žďárského pracoviště má i pobočku ve Velkém Meziříčí a depozitář v Doubravníku.
 2. Provádí dohled nad spisovou službou, vyřazováním a skartací dokumentů vzniklých z činnosti státních orgánů a jiných samosprávných orgánů a jejich předchůdců, jejichž činnost se vztahovala nebo vztahuje k území okresu. Dohlíží rovněž na vyřazování a skartaci dokumentů nestátních subjektů, poskytuje odborné konzultace při zpracování návrhů spisových řádů. Kontroluje dodržování zákona o archivnictví (č. 499/2004 Sb.) a dalších obecně závazných právních norem a interních předpisů platných pro oblast archivnictví.
 3. Přejímá k trvalému uložení archiválie vzniklé z činnosti státních i nestátních subjektů, u nichž dohlíží na skartaci dokumentů a jejichž archiválie jsou v archivu uloženy. Tyto archiválie zabezpečuje před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím.
 4. Zpřístupňuje archiválie pro vědecké a jiné účely především tím, že je odborně zpracovává a vyhotovuje archivní pomůcky. Ve své badatelně umožňuje nahlížení do archiválií a archivních pomůcek v souladu s badatelským řádem. Vybírat lze ze seznamu archivních fondů.
 5. Vyhledává archiválie, ověřuje výpisy a opisy z nich a provádí správní řízení spojené s těmito úkony.
 6. Spolupracuje s ostatními archivy a s vědeckými a ostatními odbornými institucemi příbuzných oborů.
 7. Pro studijní účely vytváří specializovanou archivní knihovnu, která k 1. 1. 2015 nabízela na všech pracovištích okresního archivu celkem 26.469 svazků.

Ředitel archivu

Mgr. Vít Křesadlo
tel. 566 625 571
mobil. 606 666 733
e-mail: kresadlo@mza.cz

Pracoviště Žďár nad Sázavou

Přijedete-li vlakem či autobusem:

Vydáte se z nádraží (autobusové i vlakové nádraží spolu těsně sousedí) směrem k centru po ulici Nádražní. Sejdete z kopce a na první křižovatce se dáte vlevo na Strojírenskou ulici. Budete pokračovat po Strojírenské ulici tak dlouho, dokud se ulici nezačne zatáčet doprava. Hned za zatáčkou poté, co minete autosalon Renault, zahnete doleva na ulici U Malého lesa. Zde již uvidíte čtyřpodlažní budovu archivu s modrou fasádou (třetí budova po levé straně).

Přijedete-li vlastním vozem:

 • od Brna (Ostrova nad Oslavou): Pojedete stále rovně a na první světelné křižovatce (U Konventu) odbočíte doleva. Pojedete opět stále rovně (ulice Smetanova a Strojírenská) dokud se silnice nezačne stáčet doprava. Za autosalonem Renault odbočíte doleva na ulici U Malého lesa. Zde už uvidíte čtyřpodlažní budovu archivu s modrou fasádou (třetí budova po levé straně).
 • od Jihlavy (Nového Veselí): Po přejezdu mostu nad železniční tratí odbočte doleva, projedete kolem autobusového nádraží a na kruhovém objezdu budete pokračovat po hlavní, směrem na centrum. Sjedete z kopce a na první křižovatce odbočíte vlevo na ulici Strojírenskou. Pojedete po Strojírenské ulici tak dlouho, dokud se ulici nezačne zatáčet doprava. Hned za zatáčkou poté, co minete autosalon Renault, zahnete doleva na ulici U Malého lesa. Zde již uvidíte čtyřpodlažní budovu archivu s modrou fasádou (třetí budova po levé straně).
 • od Havlíčkova Brodu (Přibyslavi): Po vjezdu do Žďáru asi po 500 metrech dojedete na pravidelnou čtyřramennou křižovatku, kde odbočíte vpravo na ulici Revoluční. Na další čtyřramenné křižovatce opět odbočíte vpravo na ulici Strojírenskou. Přejedete most přes Sázavu, minete Penny market a na druhé odbočce doprava zahnete (před autosalonem Renault) na ulici U Malého lesa. Zde již uvidíte čtyřpodlažní budovu archivu s modrou fasádou (třetí budova po levé straně).
 • od Chrudimi (Svratky): Pojedete stále po hlavní silnici. Na první světelné křižovatce pojedete rovně, pak do kopce přes centrum města. Na další světelné křižovatce (U Konventu) zahnete doprava. Pojedete opět stále rovně (ulice Smetanova a Strojírenská), dokud se silnice nezačne stáčet doprava. Za autosalonem Renault odbočíte doleva na ulici U Malého lesa. Zde už uvidíte čtyřpodlažní budovu archivu s modrou fasádou (třetí budova po levé straně).
 • od Nového Města na Moravě: Pojedete stále rovně a na první světelné křižovatce (U Konventu) budete pokračovat v přímém směru (ulice Smetanova a Strojírenská), dokud se silnice nezačne stáčet doprava. Za autosalonem Renault odbočíte doleva na ulici U Malého lesa. Zde už uvidíte čtyřpodlažní budovu archivu s modrou fasádou (třetí budova po levé straně).

GPS: 49°33'33.527"N, 15°55'46.222"E

Pracoviště Velké Meziříčí

Pobočka státního okresního archivu se nachází na adrese Třebíčská 1540. Jde o budovu Agropodniku, a. s., kde sídlí také katastrální úřad. Budova je umístěna v průmyslové části města ležící jižně nad městem směrem na Třebíč. Pěší k nám budou přicházet nejspíše z centra ležícího v údolí stejnojmennou ulicí. Pro dopravu autem směrem od západu, severu i východu doporučujeme sjet do centra a odsud po překonání obloukového mostu přes říčku Balinku pokračovat stejnojmennou ulicí směrem na Třebíč. Pro příjezd z jihu zůstává rozhodujícím momentem včasné odbočení z jihovýchodního obchvatu doleva a následné střetnutí se zhruba rovnoběžnou ulicí Třebíčskou. Pokud se řidičům doporučovaný manévr nepodaří, platí po příjezdu na světelnou křižovatku v údolí pokyny pro příjezd z ostatních světových stran.

GPS: 49°20'57.386"N, 16°0'1.033"E

Úřední hodiny a dny určené pro veřejnost

Žďár nad Sázavou

PO 8,00 - 17,00
ST 8,00 - 17,00
Mimo úřední dny lze bádat po předchozí domluvě.
 

Velké Meziříčí

PO 8,00 - 17,00
ST 8,00 - 17,00