2015 – 4

Žadatel D. B.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně o poskytnutí katalogů ke spolkovým spisům fondu B40 a o poskytnutí některých dalších  pomůcek  v digitální podobě a to zejména  B1, B14, B40 a B 280. Žádost byla doručena elektronicky datovou zprávou dne 15. 5. 2015. Téhož dne byla žádost evidována v archivu pod čj. MZA 5912/2015.

Jelikož žádost nebyla vyřízena  v termínu využil D.B. svého práva podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Která byla vyřízena rozhodnutím Ministerstva vnitra, odborem archivní správy a spisové služby se sídlem v Praze s příkazem vyřídit žádost do 20.05.2015.
Žádost byla rozhodnutím  MZA v Brně částečně odmítnuta a částečně bylo odkázáno na zveřejněnou informaci ve výše uvedeném termínu.