Stížnost č.j. MZA/UH-12377/2011

Moravský zemský archiv v Brně na základě stížnosti ve smyslu § 16a zákona 106/1999 Sb., na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace Státního okresního archivu Uherské Hradiště ze dne 10. 11. 2011 č.j. MZA/UH-12377/2011 vydal dne 29. 12. 2011 pod č.j.: MZA/CENTR-14262 rozhodnutí o odmítnutí stížnosti. Stížnost byla zaslána v listinné podobě, rozhodnutí bylo vyhotoveno a odesláno na adresu stěžovatelky v listinné podobě. Obsahem stížnosti bylo odmítnutí nahlédnutí do spisů Okresního soudu v Uherském Hradišti. Jednalo se o spis jehož předmětem bylo osvojení dítěte.