Indicator sketches

MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ

Indikační skici

Císařským patentem z 23. prosince 1817 bylo ustanoveno vyhotovení nového katastru, který do historie vstoupil pod názvem „Stabilní katastr“. Kvůli přesné pozemkové dani, která se vyměřovala podle čistého výnosu z půdy, vzniklo v letech 1824 – 1830 a 1833 – 1835 na Moravě jedinečné mapové dílo, které je svou precizností a vynikající právní úrovní stále vzorem pro moderní katastry.

První soustavné zmapovaní obcí celé země prováděly tzv. „Mapovací komise“, složené z vědecky vzdělaných a prakticky zacvičených zeměměřičů vojenského a civilního stavu.

S podrobným měřením krajiny byla z rozpracované originální mapy odvozena její kopie - tzv. „Indikační skica“, příruční mapa v barevném provedení, upravená přímo pro praktické používání v terénu. Byla zpracována podle stejných zásad jako originál s doplněním jmen držitelů pozemků, čísel domů, druhů pěstovaných kultur, vlastností parcel a čísel mezníků na hranici obce. Porovnáním indikační skici se skutečností byl posléze ověřen správný výsledek měření.

Svou podrobností, zpřesňujícím vybarvením podle porostu a kultur a faktografickými poznámkami podávají indikační skici velmi přesný doklad o dobové krajině, hospodářství a demografii a mnoha dalších historických a zeměpisných záležitostech.

Císařské otisky

Výsledkem katastrálního měření vznikly „Originální mapy stabilního katastru“ ze kterých byl vyčleněn povinný výtisk určený k archivaci tzv. Císařský otisk.

Indikační skici v MZA

Indikační skici byly převzaty do tehdejšího Státního archivu v Brně v roce 1950 z Archivu map katastrálních, později od Oblastního ústavu geodézie a kartografie a od okresních měřičských středisek. Fond byl uspořádán v roce 1970 a obsahuje 4427 inventárních čísel.

Z důvodu unikátnosti fondu Indikačních skic a neobyčejného zájmu badatelské veřejnosti jsme se ho rozhodli zpřístupnit prostřednictvím sítě Internet. Celá webová aplikace je navržena za účelem prohlížení jednotlivých indikačních skic a orientace v příslušných katastrálnich územích.

K dispozici je objednávkový modul, který umožňuje pohodlně si objednat offline verzi indikační skici k zaslání na DVD, v souladu s platným ceníkem MZA.

Použitá literatura:
BUMBA, J. České katastry od 11. do 21. století. Praha, 2007.
MATOUŠOVÁ, D. Stabilní katastr – indikační skici. Inventář. Brno, 1970.
RADIMSKÝ J. Průvodce po Státním archivu v Brně. Brno : Státní archiv v Brně, 1955.
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ [online]. 2010 [cit. 2010-04-27]. (dostupné na www.cuzk.cz)

 

Indikační skici byly zavedeny podle jednotného klíče pro veškeré německé a italské provincie v Rakousku - Uhersku, vyjma Uhry, Sedmihradsko, Chorvatsko, Slavonii, Vojvodinu a Banát. I když měly určité své nevýhody (časová nerovnoměrnost na různých územích) - staly se tyto historické katastrální mapy jedinečným dokumentem o obcích.

Indikační skici byly pro každou obec a její katastrální území vyhotoveny po sekcích na formátech A3, v měřítku 1:2880. Pouze indikační skici protáhlých (půdorysně rozlehlých horských obcí) byly vytýčeny v měřítku 1:5760.

Indikační skici měly ve své době napomoct k vyhotovení definitivního parcelního protokolu a později sloužit jako pomůcka při odhalování výnosů jednotlivých pozemků. Výška výnosu sloužila k vyměření pozemkové daně. Mapy byly zpracovány tak, aby se mohla podle nich provést konečná očitá prohlídka všech parcel v obci a aby se dalo porovnat, zda vskutku zachycují skutečný stav katastru i jednotlivých parcel.

Tehdy, po ukončení obchůzky v terénu, potvrdili všichni přítomní z obce správnost skic a od té chvíle v nich nesmělo být nic měněno. Staly se podkladem pro originály katastrálních map. I s odstupem let je přesnost těchto map obdivuhodná.

LEGENDA
U každé parcely byla uváděna:

  • jména držitelů*
  • domovní číslo (černě)
  • parcelní číslo (červeně)
Zděné budovy jsou v mapových listech vybarveny červeně (hlavní vstup a průčelí, zvýrazněné zesílenou čarou), dřevěné stavby žlutě, vody modře, zahrady, louky, pastviny v odstínech zelené, vinohrady fialově a lesy tmavošedě.

Tón barev byl odvozen z přímého pohledu v přírodě, takže vše co je zaznamenáno v mapách může být každému srozumitelné. Pozdější změny jsou patrny z originálu mapových listů (červená šrafování).

Kromě barevného značení obsahovaly indikační skici i černobílé symboly, např.:

  • Oede (něm.) = neplodná půda
  • G. Oede = Gemeinde Oede = neplodná půda patřící obci
  • W (něm.) = Wiese = louky
  • GW = Gemeindewiese = obecní louky
  • A (něm.) = Acker = pole.

Mapy obsahovaly i značku pro mokřiny, bažiny, podmáčené louky (přerušované, krátké, vodorovné čárky). Stromy i keře byly odlišeny symbolem, rovněž tak stromořadí podél cest.

Značky, dosti pracné, se snažily kreslířsky vystihnout předměty, které znázorňovaly. Indikační skici a první mapy stabilního katastru z I. pol. 19. století na svou dobu překvapují komplexností. Tento cenný dokument lze využít dnes zejména při všech projektových pracích v katastrálních územích obcí (územní plány, územní systémy ekologické stability, pozemkové úpravy aj).

Zobrazuje:
Zastavěné území obcí
charakter zástavby, identifikace půdorysné stopy zaniklých objektů, umístění historického jádra obce a srovnání hlavních směrů stavebního rozvoje obce, trasy dopravních komunikací a záhumenních polních cest, vodoteče a plochy nezastavitelné.

Celé katastrální území obcí

jména vlastníků pozemků, druhy pěstovaných kultur, stav lučních a lesních porostů, vodní plochy v krajině - zaniklé vodoteče, identifikace obecní půdy, orientační přehled o původní parcelaci katastru aj..

 

Citováno podle:
PODZIMKOVÁ, J. Mistrovské mapy obcí a pozemkové úpravy v českých zemích. Praha : Ministerstvo zemědělství, 1994. 74 s.

____________

*) Zejména u menších parcel a domů majitel nebývá uveden. Na mapách reambulovaných (cca 70.léta) nejsou majitelé většinou uváděni vůbec. Je uváděno pouze parcelní číslo. K indikačním skicám se vztahují tzv. „katastrální operáty“, kde je ke každému pozemku uveden vlastník, číslo domu, stručný popis nemovitosti a další hospodářské údaje. Fond Katastrální operáty stabilního katastru naleznete v Moravském zemském archivu v v Brně pod značkou fondu D10.

This site requires Flash Player 10+

Click Here to Enable or Download Flash.