Informace o provozu podatelny a přijímání dokumentů

Adresa pro doručování dokumentů v analogové a v digitální podobě na přenosných nosičích dat:

Moravský zemský archiv v Brně, Palachovo náměstí 723/1, 625 00 Brno
Adresy jednotlivých státních okresních archivů jsou uvedeny v záložce Kontakty každého archivu.
 

Úřední hodiny podatelny:

Podatelna Brno: Po – Pá: 9:00 – 15:00
Úřední hodiny a dny určené pro veřejnost jednotlivých státních okresních archivů jsou uvedeny v záložce Kontakty každého archivu.
Na všech podatelnách MZA jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v listinné podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument MZA dále nezpracovává.
 

Elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty):

 

Pro rezervaci místa ve studovně centrály a objednání archiválií ke studiu v této studovně je určena e-mailová adresa badatelna@mza.cz.

Objednávky kopií archiválií uložených na centrále adresujte na e-mail reprografie@mza.cz. V objednávce je nutné uvést přesné označení archiválie (archivní fond, inv. číslo, číslo evidenční jednotky, folia). Formulář objednávky reprodukcí naleznete na: Vzory žádostí – Moravský zemský archiv v Brně (mza.cz).

Pro běžnou komunikaci se státními okresními archivy a pro rezervaci míst v příslušné studovně využívejte e-mailové adresy jednotlivých SOkA, které jsou uvedeny v záložce Kontakty každého archivu.

 

Identifikátor datové schránky:

p8caixb 
 

Podání dokumentů v digitální podobě 

Dokument v digitální podobě lze doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek – maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu příslušné podatelny – maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
 • na přenosném technickém nosiči dat – přípustným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání na příslušné podatelně.
Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě:
 
 • jednou zprávou zasílejte pouze jedno podání,  pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho elektronickými přílohami
 • dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v následujících formátech:
  • PDF (verze 1.7 a vyšší),
  • PDF/A (ISO 19005),
  • Fo/zfo (602XML Filler dokument),
  • TXT,
  • RTF,
  • Odt (Open Document Text),
  • Ods (Open Document Spreadsheet),
  • Odp (Open Document Presentation),
  • DOC/DOCX,
  • XLS/XLSX,
  • PPT/PPTX,
  • HTM/HTML,
  • PNG (ISO/IEC 15948),
  • TIF/TIFF (revize 6 – nekomprimovaný),
  • JPG/JPEG/JFIF (ISO/IEC 10918),
  • MPEG-2 (ISO/IEC 13818),
  • MPEG-1 (ISO/IEC 11172),
  • GIF,
  • MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
  • MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
  • WAV, PCM,
  • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém mátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).
  • UBL 2.1 ISO/IEC 19845.2015,
  • UN/CEFACT CII (Cross Industry Invice),
  • ISDOC/ISDOCX (Information Systém Document) verze 5.2 a vyšší.

Způsob potvrzení podání v digitální podobě zaslaného na elektronickou adresu podatelny

Příjem datové zprávy je potvrzen odesílateli e-mailovou zprávou, která je nejpozději první pracovní den následující po přijetí zaslána na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti podpisu apod., není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude odesílatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.
 

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání v digitální podobě

Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných MZA), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém MZA  přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li MZA schopen určit odesílatele nebo nepodaří-li se MZA ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, MZA dále dokument nezpracovává.
 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MZA činit podání v digitální podobě:

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – žádost nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – podání musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem,
 • podávání podnětů a stížností, včetně podnětů a stížností podávaných podle správního řádu – nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.