Povinně zveřejňované informace

 1. Oficiální název: Moravský zemský archiv v Brně
 2. Důvod a způsob založení: Moravský zemský archiv v Brně je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Archiv vystupuje v právních vztazích jménem státu.
  Moravský zemský archiv je správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby. Archiv je účetní jednotkou. Jeho rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra. Správní obvod archivu je vymezen územím krajů Jihomoravského, Vysočina a Zlínského.
 3. Organizační struktura:Organizační struktura Moravského zemského archivu
 4. Kontaktní spojení: Centrála MZA; SOkA Blansko; SOkA Brno-venkov; SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově; SOkA Havlíčkův Brod; SOkA Hodonín; SOkA Jihlava ; SOkA Kroměříž; SOkA Pelhřimov; SOkA Třebíč; SOkA Uherské Hradiště; SOkA Vsetín; SOkA Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna; SOkA Zlín; SOkA Znojmo; SOkA Žďár nad Sázavou;
 5. Platby od veřejnost: 19-20034881/0710
 6. IČ: 70979146
 7. DIČ:
 8. Dokumenty: Rozpočet
 9. Žádosti o informace místo a způsoby získání požadovaných informací – v případě e-mailu nemusí být aplikován elektronický podpis: Podání žádosti
 10. Příjem žádostí a dalších podání kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí: Podání žádosti
 11. Opravné prostředky místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech: Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k subjektu, který rozhodnutí vydal. Odvolání je možné podat podáním žádosti za podmínky, že odvolání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným výše, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.
  Odvolání zasílané v elektronické podobě či v listinné podobě musí mít všechny náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném znění.  Dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů dle §82  odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném znění .
  Subjekt, který rozhodnutí vydal, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 12. Formuláře název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat: Formuláře badatelny ; Formuláře spisové služby
 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací: Nejčastější dotazy
 14. Předpisy přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu: Legislativa
 15. Úhrady za poskytování informací: Ceník služeb
 16. Licenční smlouvy:
 17. Výroční zprávy podle zákona č.106/99 Sb. výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací: Výroční zprávy