Povinně zveřejňované informace

 1. Název: Moravský zemský archiv v Brně
 2. Důvod a způsob založení: Moravský zemský archiv v Brně je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů. Vystupuje v právních vztazích jménem státu a je správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby, který je přímo řízen Ministerstvem vnitra České republiky. Správní obvod je vymezen územím krajů Jihomoravského, Vysočina a Zlínského. Moravský zemský archiv v Brně je účetní jednotkou, jeho rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra.
 3. Organizační struktura:Organizační struktura Moravského zemského archivu
 4. Kontaktní spojení: Centrála MZA; SOkA Blansko; SOkA Brno-venkov; SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově; SOkA Havlíčkův Brod; SOkA Hodonín; SOkA Jihlava ; SOkA Kroměříž; SOkA Pelhřimov; SOkA Třebíč; SOkA Uherské Hradiště; SOkA Vsetín; SOkA Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna; SOkA Zlín; SOkA Znojmo; SOkA Žďár nad Sázavou;
  1. Kontaktní poštovní adresa: Centrála MZA; SOkA Blansko; SOkA Brno-venkov; SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově; SOkA Havlíčkův Brod; SOkA Hodonín; SOkA Jihlava ; SOkA Kroměříž; SOkA Pelhřimov; SOkA Třebíč; SOkA Uherské Hradiště; SOkA Vsetín; SOkA Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna; SOkA Zlín; SOkA Znojmo; SOkA Žďár nad Sázavou;
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvy: Centrála MZA; SOkA Blansko; SOkA Brno-venkov; SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově; SOkA Havlíčkův Brod; SOkA Hodonín; SOkA Jihlava ; SOkA Kroměříž; SOkA Pelhřimov; SOkA Třebíč; SOkA Uherské Hradiště; SOkA Vsetín; SOkA Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna; SOkA Zlín; SOkA Znojmo; SOkA Žďár nad Sázavou;
  3. Úřední hodiny: Centrála MZA; SOkA Blansko; SOkA Brno-venkov; SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově; SOkA Havlíčkův Brod; SOkA Hodonín; SOkA Jihlava ; SOkA Kroměříž; SOkA Pelhřimov; SOkA Třebíč; SOkA Uherské Hradiště; SOkA Vsetín; SOkA Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna; SOkA Zlín; SOkA Znojmo; SOkA Žďár nad Sázavou;
  4. Telefonní čísla: Centrála MZA; SOkA Blansko; SOkA Brno-venkov; SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově; SOkA Havlíčkův Brod; SOkA Hodonín; SOkA Jihlava ; SOkA Kroměříž; SOkA Pelhřimov; SOkA Třebíč; SOkA Uherské Hradiště; SOkA Vsetín; SOkA Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna; SOkA Zlín; SOkA Znojmo; SOkA Žďár nad Sázavou;
  5. Adresa internetových stránek: https://www.mza.cz
  6. Adresa podatelny:

   Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě: CD, DVD nebo USB flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání na příslušné podatelně.

  7. Centrála MZA; SOkA Blansko; SOkA Brno-venkov; SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově; SOkA Havlíčkův Brod; SOkA Hodonín; SOkA Jihlava ; SOkA Kroměříž; SOkA Pelhřimov; SOkA Třebíč; SOkA Uherské Hradiště; SOkA Vsetín; SOkA Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna; SOkA Zlín; SOkA Znojmo; SOkA Žďár nad Sázavou;
  8. Elektronická adresa podatelny: podatelna@mza.cz
  9. Datová schránka: p8caixb 
 5. Případné platby lze poukázat: 19-20034881/0710
 6. IČO: 70979146
 7. Plátce daně z přidané hodnoty: MZA není plátcem DPH
 8. Dokumenty:
  1. Seznamy hlavních dokumentů: Výroční zprávy;Organizační řád Moravského zemského archivu;Protikorupční program;Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb;Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.;
  2. Rozpočet
 9. Žádosti o informace: žádosti o poskytnutí informací dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se podávají:
  • ústně – osobně na jednotlivých podatelnách MZA v úředních hodinách nebo telefonicky,
  • písemně – poštou na zveřejněné kontaktní poštovní adresy, elektronicky na elektronickou adresu podatelny nebo prostřednictvím datové schránky MZA.
 10. Příjem podání a podnětů:
  • osobně na jednotlivých podatelnách MZA v úředních hodinách,
  • poštou na zveřejněné kontaktní poštovní adresy,
  • prostřednictvím datové schránky MZA,
  • elektronicky na elektronickou adresu podatelny
 11. Předpisy přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu:
  1. Nejdůležitější používané předpisy:
   • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů,
   • vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
   • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,
   • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
   • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
   • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
   • nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů,
   • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
   • vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
   • nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
   • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
   • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,
   • zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
   • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
   • vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
   • vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů,
   • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,
   • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
   • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
   • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
   • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

    Aktuální znění jednotlivých právních předpisů jsou přístupná k nahlédnutí na stránkách Ministerstva vnitra – Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv. Sbírka zákonů je jediným oficiálním zdrojem pro nahlížení do právních předpisů. K nahlédnutí je dále možné využít následující internetové stránky: Aspi, Beck, Codexis, Zákony pro lidi apod.

  2. Vydané právní předpisy: —
 12. Úhrady za poskytování informací:
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.
  2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:
 13. Licenční smlouvy:
  1. Vzory licenčních smluv: —
  2. Výhradní licence:
 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím: Výroční zprávy