Časté dotazy

Obsah aplikace

Webová aplikace Acta publica zpřístupňuje matriky z území bývalého Jihomoravského kraje. Knihy, které nejsou na webu uvedeny, jsou uloženy na příslušných matričních úřadech. Rozpis jednotlivých matrik, včetně názvů matričních úřadů, na kterém jsou tyto matriky uloženy, se nachází v matričních inventářích (Acta publica, lišta Dokumenty).

Jaké snímky matrik jsou zveřejněny?

Zveřejněny jsou matriky narozených ve lhůtě 100 let od posledního zápisu v příslušné matriční knize, matriky oddaných ve lhůtě 75 let a matriky zemřelých ve lhůtě 75 let od posledního zápisu. V případech, kdy tomu tak není, jde o aplikaci ustanovení obecně závazného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR).

Moravský zemský archiv v Brně může z nově převzatých matrik, jejichž digitalizáty nejsou zpřístupněny on-line, vyhotovit na základě žádosti badatele kopii matričního zápisu, pořídit matriční výpis či zpracovat písemnou rešerši podle Sazebníku výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Moravským zemským archivem v Brně (http://www.mza.cz/sazebnik-uhrad).
Nahlížení do originálů převzatých matrik, které uvedené lhůty nesplňují, je možné v souladu se zákonnými normami na základě písemné žádosti v úředních hodinách badatelny centrály MZA (tel. 533 317 224, http://www.mza.cz/uredni-hodiny-mza-v-brne) a to pouze ve zcela výjimečném případě, umožňuje-li to fyzický stav převzatých knih (§ 38, odst. 1a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů).
Vyhotovení kopie, výpisu či rešerše zápisu o osobě mladší než 100 let je možné pouze pokud žadatel předloží notářsky ověřený souhlas této osoby, popř. prokazatelně doloží (úmrtní list), že daná osoba již zemřela nebo pokud je tato osoba totožná s osobou žadatele.

Lze stáhnout snímek?

Ano, lze, i pro neregistrované uživatele, ale pouze standardními prostředky webových prohlížečů - pravé tlačítko myši a uložit obrázek. Snímek se stáhne v rozlišení, v jakém ho máte zobrazen na monitoru maximálně 2000 bodů delší strany monitoru, v této kvalitě lze snímek vytisknout na A4. Totéž platí pro výřez snímku, tedy máte možnost stáhnout si výřez v kvalitě až 2000 bodů na delší straně monitoru. Kvalitnější snímek je možné si vyžádat na badatelna@mza.cz, snímek je zpoplatněn dle ceníku MZA.

Jak dlouhodobě uchovávat informace o nalezených záznamech?

Upozorňujeme badatele, že matriční knihy prezentované prostřednictvím webu ActaPublica jsou v první řadě archiváliemi, tudíž pro dlouhodobé ukládání informací obsažených v knize doporučujeme citaci pramene, případně obohacenou o citaci digitalizátu, tedy např.: E 67 (či sbírka matrik): (kniha č.) 78, oddíl pro obec Hořice, s. 2, snímek 59/209. Pouhé ukládání odkazů kopírováním z adresního řádku bez jakékoli citace považujeme za nevhodné a Moravský zemský archiv nemůže nést za případné znehodnocení takovýchto citací odpovědnost. 

Je odkaz na obrazovou přílohu trvalý?

Ano,  odkaz (URL) snímku obrazové přílohy je trvalý, ale pouze po dobu trvání aplikace. Nejedná se o digitální archiv, ale o možnost vzdáleného přístupu ke studijním kopiím analogových archiválií.
Ke změně dojde zánikem aplikace a přechodem do prezentačního webu MZA, který by měl vzniknout v roce 2022. Data z aplikace nebudou migrována hned na začátku funkčnosti prezentačního webu, ale odhadujeme rok 2025.

Proč uvádět do kontaktního formuláře mail?

Pokud chcete dostat odpověď na svůj dotaz, je nutné do formuláře uvést správný a funkční mail. Pokud se tak nestane, odpověď Moravského zemského archivu vám nemůže být doručena zpět.

K čemu je registrace?

Matriky můžete prohlížet bez jakéhokoli přihlašování nebo registrace. Registrace zůstala z historických důvodů, kdy v minulých verzích aplikace umožňovala více funkcí pro registrované. Nyní registrovaní mají přístup ke svým záložkám na jednotlivé obrazové přílohy v matrice. Doporučujeme přesto uživatelům dělat si vlastní záznamy na jednotlivé strany matrik a to nejen URL adresou, ale i poznámkou foliace(číslování jednotlivých stránek) v papírové podobě. Důvodem je, přechod na prezentační web MZA, který se připravuje a zde už žádné funkcionality pro uživatele nebudou. Odhad přechodu aplikace na nový prezentační web je pouze teoretický a to na rok 2025.

Návod k obsluze

Na úvodní straně si nejdříve v záložce Vyhledávání vyberete příslušný způsob vyhledávání (Podle obce, podle původce, podle čísla knihy)

vyhledani.png

Nejčastější způsob vyhledávání je zadání názvu obce, po jeho zadání je však nutné chvíli počkat, až se Vám zobrazí přednastavený výběr v podobě roletového menu, pak vyberete požadovanou obec a potvrdíte kliknutím na tlačítko Vyhledat.

 

Vyhledání podle obce

Jméno obce můžete do vyhledávacího formuláře zadávat i v německé podobě, s diakritikou i bez ní.

Následně jsou Vám zobrazeny všechny svazky matrik, které obsahují záznamy o narození, sňatku, úmrtí, popř. rejstříky k hledané lokalitě v rámci všech farností.

Přehled matrik

V sloupci Číslo knihy je uvedeno číslo matriky, sloupec Původce uvádí faru, popř. jiný úřad, který příslušné matriky vedl. Ve sloupci NarozeníOddaní a Zemřelí jsou uvedeny časové rozsahy záznamů, které jsou v příslušném svazku zapsány. Pokud matrika obsahuje rejstřík, je tato skutečnost naznačena časovým rozmezím na druhém řádku zapsaným kurzívou. Rejstřík je abecedně seřazený seznam jmen osob, které jsou zapsány v matrice, popř. matrikách, z určitého časového období a dále číslo strany, na které se jméno v příslušné matrice vyskytuje. Rejstříky mohou mít buď formu samostatné knihy, nebo jsou vyvázány v jednom svazku společně s vlastními záznamy o narození, sňatku či úmrtí. Pokud je u matriční knihy pouze datace psaná kurzívou, je to signálem, že obsahuje pouze rejstřík.
Vyhledáváte-li záznamy k obci, která nebyla sídlem fary, nezobrazí se ve sloupci Původce název vyhledávané obce, ale název fary, do které požadovaná obec příslušela.

Ve sloupci obce poté, co kliknete na číselný údaj, tak se zobrazí všechny lokality, jejichž záznamy jsou součástí příslušné matriční knihy.

Zobrazení lokalit

Podrobné informace o příslušné matriční knize, včetně digitalizátů získáte pomocí tlačítka zobrazit.

Tlačítko zobrazit

Chcete-li si ve vybrané matrice zobrazit jiný než první naskenovaný snímek, uvedete požadované číslo snímku do kolonky Snímek a stiskněte enter:

 

Detail matriky

 

Upozorňujeme, že čísla naskenovaných snímků nejsou shodná s čísly původní foliace (popř. s čísly stránek) matrik. Čísla folií uváděná v inventářích k jednotlivým svazkům matrik v poznámce pod čarou tedy nejsou totožná s čísly naskenovaných snímků, ale odkazují na původní či později provedenou foliaci (původní foliace bývá nejčastěji provedena v pravém dolním rohu stránky, můžete ji však najít i v pravém horním rohu či jinde).


Vyjma podrobností o matrice lze využít i nabídku Části matriky, kde pokud je již rozpis snímků pro danou matriku vyhotoven, naleznete záložky jednotlivých obcí. Tato funkcionalita je reprezentována i symboly zelených připínáků.

Tlačítko zobrazení na celou obrazovku

Pro práci se samotným digitalizátem lze využít nástroje pro zvětšení obrazu na celou velikost obrazovky, jeho opětovné zmenšení (symbol domečku), pootočení obrazu, posunutí snímku, nebo jeho zvětšení a zmenšení (pro tuto funkcionalitu lze využít i kolečko u myši).

Vyjma nabídky pro vyhledávání se na horní liště aplikace nachází záložka Aktuality, kde jsou badatelé zpravidla informováni o nových matrikách, které jsou do aplikace přidávány či o různých omezeních přístupu, k nimž čas od času dochází, většinou v souvislosti s pravidelnou údržbou databází a serverů apod.

V záložce Nápověda naleznete základní pokyny pro práci s on-line prohlížečem.

V záložce Dokumenty lze nalézt naskenované inventáře matrik k jednotlivým farním úřadům, rozdělené teritoriálně podle bývalých okresů.