Podmínky užití služeb

Server actapublica.cz, provozovaný pod doménou actapublica.eu, (dále také jen "Služba") byl zřízen Moravským zemským archivem v Brně (dále jen Zřizovatelem), IČO 709 79 146 se sídlem Palachovo nám. 1, 625 00 Brno. Podmínkou pro používání Služby je bezvýhradný souhlas Uživatele s následujícími pravidly a podmínkami:

 1. Službu mohou používat výhradně řádně zaregistrované fyzické osoby, které vysloví souhlas s pravidly užívání Služby (dále jen „Uživatelé“).
 2. Používáním Služby se rozumí, jakákoli aktivita Uživatele v rámci webu actapublica.cz, zejména přihlášení do systému Služby a využívání jejích funkcí.
 3. Uživatelé jsou povinni používat Službu v souladu s pokyny Zřizovatele.
 4. Uživatelé se zavazují nepoužívat Službu pro nezákonné a neoprávněné účely, jakož i pro účely, které jsou v rozporu s dobrými mravy. Uživatelé nemají právo Službu jakkoli zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv její součást.
 5. Uživatelé jsou zodpovědní za všechny aktivity, které pod svým uživatelským jménem vykonávají, jakož i za jakákoliv data, text, informace, uživatelská jména, grafiku, fotografie, či odkazy (dále také jen „Obsah“), které prostřednictvím Služby prezentují, používají, zveřejňují nebo odesílají.
 6. Uživatelé jsou povinni nakládat s autorskými díly nebo jinými předměty práv duševního vlastnictví třetích osob v souladu se zákonem.
 7. Zřizovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez udání důvodu odmítnout Uživateli poskytování Služby, dospěje-li k závěru, že Uživatel nevyužívá Službu v souladu s těmito pravidly nebo v souladu s pokyny Zřizovatele.
 8. Zřizovatel může v rámci Služby odstranit bez předchozího upozornění jakýkoli Obsah, který shledá dle vlastního úsudku jako odporující těmto pravidlům.
 9. Uživatelé jakož i třetí osoby berou na vědomí, že Zřizovatel nemůže nést odpovědnost za Obsah vložený jinými Uživateli na stránky Služby a Uživatelé tak i přes všechna přijatá opatření mohou být v případě porušení pravidel jiným Uživatelem vystaveni Obsahu, který odporuje pravidlům používání Služby. V souladu s tím Uživatelé souhlasí, že využívají Službu na vlastní riziko.
 10. Zřizovatel nenese žádnou odpovědnost - za jakékoli nároky vzniklé v případě nefunkčnosti či nedostupnosti Služby, za případnou ztrátu nebo poškození Obsahu či jiných dat či informací, které Uživatel v rámci Služby zveřejnil, vytvořil či uložil.
 11. Služba je poskytována zdarma, ale Uživatelé berou na vědomí, že náklady spojené se zpřístupněním Obsahu (např. náklady na připojení k Internetu) hradí Uživatel.
 12. Zřizovatel je oprávněn odtajnit příslušným státním orgánům všechny dostupné údaje o Uživateli, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených se Zřizovatelem, nebo proti Zřizovateli.
 13. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Obsah, který dobrovolně poskytne vložením do Služby může byt automaticky zveřejněn na stránkách Služby a rozeslán ostatním Uživatelům.
 14. Podmínkou užívání Služby ze strany Uživatele je poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 15. Poskytnutím Obsahu udělují Uživatelé Zřizovateli nevýhradní, bezplatné právo v rámci Služby používat, reprodukovat, upravovat, distribuovat, sublicencovat a tvořit odvozené produkty z takového Obsahu, a to v jakémkoliv formátu nebo prostřednictvím neznámého nebo později vyvinutého média. Uživatelé prohlašují a zaručují, že mají náležitá práva poskytnout tuto licenci.
 16. Uživatelé se při užívání služby zavazují řídit se právním řádem České republiky.
 17. Zřizovatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravovat tato pravidla.
 18. Zřizovatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit poskytovanou Službu nebo případně ukončit její poskytování, a to i bez předchozího upozornění a bez jakékoli náhrady Uživatelům.