Oddělení ekonomické

 v rámci výkonu předmětu činnosti Archivu zejména: 

 1. zabezpečuje činnost Archivu po stránce ekonomické a provozní a zajišťuje správní, právní, administrativní a jinou agendu pro potřeby Archivu v oblasti majetkoprávních vztahů vyplývajících z příslušnosti hospodaření s majetkem státu, 
 2. zpracovává návrh rozpočtu Archivu včetně jeho vnitřních organizačních jednotek a provádí kontrolu jeho účelného a plynulé čerpání, 
 3. provádí vnitřní rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu, vede a vyúčtovává provozní zálohy Archivu,
 4. sestavuje a dodržuje účtový rozvrh pro dané účetní období, zajišťuje vedení účetnictví Archivu v souladu se zvláštním právním předpisem a ve spolupráci s příslušnými odbory ministerstva zajišťuje v rámci systému SAP R/3 podklady pro pravidelné účetní závěrky a pro vypracování státního závěrečného účtu kapitoly 314 – MV za uplynulý rok, 
 5. zabezpečuje materiálně technické vybavení Archivu, 
 6. vede evidenci veškerého movitého a nemovitého majetku Archivu a jeho finančních prostředků a provádí jejich inventarizaci, 
 7. rozpracovává metodiku, usměrňuje a kontroluje nakládání vnitřních organizačních jednotek s poskytnutými zálohami na provoz jejich činnosti, 
 8. vede evidenci a ve spolupráci s oddělením IT a digitalizace kontroluje stav výpočetní techniky a programového vybavení organizačních útvarů Archivu, 
 9. eviduje, sleduje a zveřejňuje smluvní vztahy Archivu a kontroluje dodržování jejich obsahu, 
 10. zpracovává dokumentaci programového financování a zabezpečuje přípravu a realizaci nových investic a stavební údržby objektů, 
 11. vede hlavní pokladnu Archivu, 
 12. spolupodílí se na realizaci veřejných zakázek a investičních akcí, 
 13. podílí se na zajištění vnitřního kontrolního systému Archivu a připravuje podklady pro provedení nezávislého vnitřního auditu v Archivu, 
 14. připravuje pro ředitele Archivu příslušné podklady z oblasti účetnictví a ekonomie, 
 15. spravuje spisovnu ekonomického oddělení.