Základní informace – Státní okresní archiv Kroměříž

Státní okresní archiv Kroměříž je od roku 2002 vnitřní organizační jednotkou Moravského zemského archivu v Brně. Jeho působnost je vymezena územím okresu Kroměříž. Archiv uchovává dokumenty z činnosti okresních institucí, dále archivní fondy měst a obcí, škol, zemědělských družstev, cechů, spolků a farních úřadů. Mimo ně vytváří a doplňuje archivní sbírky, zejména sbírku fotografií a negativů. Zvláštní část archivních dokumentů tvoří osobní fondy, vzniklé převážně kulturní a vlastivědnou činností významných osobností regionu. Pečlivě doplňovaná archivní knihovna obsahuje v současné době na 6500 svazků odborné a regionální literatury a periodik.

Činnost a poslání archivu zahrnuje několik oblastí:

  • předarchivní péče a přebírání archiválií od jejich původců
  • odborné zpracování archiválií a vytváření archivních pomůcek
  • předkládání archiválií ke studiu a zpracování odborných rešerší
  • využívání archivních dokumentů k publikační a výstavní činnosti
  • péče o fyzický stav uložených archiválií, jejich konzervace a restaurování
  • digitalizace archiválií pro badatelské účely
  • kontrolní a metodická činnost v oblasti spisové služby, instruktáže pracovníků spisoven