Základní informace – Státní okresní archiv Vsetín

Státní okresní archiv Vsetín, vnitřní organizační jednotka Zemského archivu v Brně, v souladu se zákonem č.499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění kontroluje výkon spisové služby u organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních podniků, škol a právnických osob na území bývalého okresu Vsetín a příslušných obcí, provádí výběr archiválií ve skartačním a mimo skartační řízení u určených i neurčených původců, pečuje o archiválie od převzaté od těchto původců a jejich předchůdců, vede příslušnou evidenci archiválií, plní úkoly okresního vědeckovýzkumného pracoviště na úseku archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie a umožňuje nahlížet badatelům do uložených archiválií.

Profil Státního okresního archivu Vsetín

Státní okresní archiv Vsetín pečuje o archivy měst, obcí, far a dě­kanství, řemeslnických cechů, spolků, ale také písemnosti soudů, národ­ních výborů a jiných institucí. V archivu jsou rovněž uloženy písemné pozůstalosti vlastivěd­ných a kulturních pracovníků a významných veřej­ných činitelů, sbírka novin a časopisů, rozsáhlá sbírka map a plánů a sbírka fotografií, které jsou neu­stále rozšiřovány. Bohatým zdrojem informací je také příruční knihovna. Obsahuje téměř 20 tisíc svazků a je využívána pracovníky archivu a jeho návštěvníky.
 

Archiválie

Velká část archiválií je zpřístupněna zájemcům for­mou archivních inventářů a katalogů. K již zpracovaným archivním sou­borům přibývají každoročně další a možnosti studia se tím neustále rozši­řují. Koncem roku 2020 bylo v archivu k dispozici 569 archivních pomůcek. Kromě zájmu odborníků se archiv těší také zájmu občanů, kteří se zají­mají o minulost své obce, anebo chtějí poznat své předky. Pro mnoho občanů znamenají archiválie i praktický přínos. Usnadnily jim jednání při restitucích, rehabilitacích a při odškodnění majetkových křivd nebo útrap v době 2. světové války. Každoročně navštíví archiv na 300 seriózních zájemců o studium archiválií.

Koncem roku 2020 bylo v archivu uloženo 1995 archivních fondů. Archiválie narovnané na sebe by vytvořily sloupec vysoký 5750 metrů. Z tohoto množství bylo koncem roku 2020 zpřístupněno badatelům 2450 běžných metrů archiválií. V archivu je dále uloženo více než 200 pergamenových listin, z nichž nejstarší pochází z roku 1389, sbírka pečetidel má 106 kusů, přičemž nejstarší bylo zhotoveno roku 1425. To je ovšem jen malý zlomek někdejšího bohatství městských, obecních a farních registratur. Rozsáhlé archivní celky byly zničeny při válečných katastrofách a požá­rech, jako tomu bylo zejména ve Valašském Meziříčí v letech 1607, 1648 a 1865, ve Vsetíně roku 1708. Množství dochovaných archiválií ovlivňovala mnohdy lidská lhostejnost a neznalost. Cílem moderní legislativy v oblasti archivnictví a spisové služby a také smyslem činnosti archivů je takovým ztrátám zabránit.