Oddělení využívání archiválií a knihovna

v rámci výkonu předmětu činnosti Archivu zejména: 

 1. zajišťuje činnost badatelny Archivu v Brně, 
 2. zajišťuje využívání, studium a nahlížení do archiválií, archivních fondů a sbírek a vykonává agendu s tím spojenou, 
 3. vydává stejnopisy, opisy, výpisy, fotokopie a písemné informace pro úřední nebo soukromé potřeby žadatelů, provádí jejich ověřování a vykonává agendu s tím spojenou, 
 4. na základě žádostí osob poskytuje informace o možnostech bádání v archivních fondech a sbírkách a zpracovává matriční rešerše, 
 5. vyhledává v příslušných depozitářích archiválie pro studium badatelů, přičemž spolupracuje se správci archivních fondů a sbírek, 
 6. připravuje a eviduje archiválie zapůjčované pro badatele a výstavní účely mimo prostory Archivu v rámci ČR a do zahraničí, 
 7. podílí se na přípravě archiválií pro digitalizaci, provádí kontrolu digitalizátů, 
 8. podílí se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti Archivu v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů, 
 9. plní úkoly na úseku archivnictví vyplývající z mezinárodních smluv a dohod. 
 10. spravuje centrální knihovnu odborné literatury v oboru archivnictví, spisové služby a regionální historie a koordinuje doplňování knižního fondu,
 11. řídí metodiku zpracování knihovního fondu Archivu, 
 12. plní funkci finančního místa; zajišťuje hospodaření se svěřenými prostředky, pokladní službu a provádí stanovené operace účetnictví.