Historie Státního okresního archivu Uherské Hradiště

Státní okresní archiv Uherské Hradiště je od 1. srpna 2002 organizační složkou Moravského zemského archivu v Brně. Počátky okresního archivu sahají k 26. listopadu 1946, kdy byl ustaven Okresním národním výborem Uherské Hradiště podle § 78, odst. 2, zákona č. 125/20 Sb., o organizaci politické správy. Přestože archiv v Uherském Hradišti měl statut archivu okresního, byl již od svého vzniku budován jako základ budoucího archivu Gottwaldovského kraje, který byl zřízen k 1. lednu 1949 s ředitelem PhDr. Antonínem Gábou v čele.

Vznikem Krajského archivu v Uherském Hradišti, který současně spravoval okresní i místní fondy, prakticky zanikl zdejší okresní archiv. Teprve vládní nařízení č. 29/54 Sb., o archivnictví ze 7. května 1954, vyvolalo potřebu znovu okresní archiv obnovit, což se stalo v březnu roku 1955 v prostorách budovy ONV Uherské Hradiště.

Zákonem č. 36/60 Sb., o územním členění státu dnem 1. července 1960 byl včleněn do Okresního archivu Uherské Hradiště archiv uherskobrodský, jehož vedoucí Marie Jašková převzala správu obou sloučených institucí. Protože Okresní archiv v Uherském Hradišti nedisponoval vlastními depozitáři, byly archiválie z bývalého okresu Uherský Brod umístěny na zámku Nový Světlov v Bojkovicích.

Začátek šedesátých let 20. století byl poznamenán hledáním odpovídajících prostor pro archiv a zlepšením jeho personálního vybavení. Definitivní řešení sídla archivu přineslo zrušení pobočky Státního archivu v Brně ve františkánském klášteře čp. 124 a předání objektu do užívání okresnímu archivu 15. prosince 1964.

Archivním zákonem z 30. října 1974 č. 97/74 Sb. a zejména jeho novelizací č. 343/92 Sb. se změnilo postavení okresního archivu jako odborného zařízení ONV, respektive později Okresního úřadu Uherské Hradiště, a tím se také zlepšily jeho personální, prostorové a finanční podmínky. Součástí uvedených změn byla rekonstrukce a generální oprava památkové budovy, která byla ukončena v roce 1997.