Historie Státního okresního archivu Břeclav

Státní okresní archiv je umístěn vzhledem ke staré archivní tradici nikoli v bývalém okresním městě Břeclavi, ale v Mikulově. Jako archiv pro okres Břeclav vznikl v r. 1960 po reorganizaci státní správy sloučením bývalých okresů Hustopeče, Břeclav a Mikulov. V počátečním období existence archivu byly depozitáře i pracovna umístěny na mikulovském zámku. V šedesátých a sedmdesátých letech 20. století se tehdejšímu řediteli archivu PhDr. Metoději Zemkovi podařilo pronajmout a postupně rekonstruovat  tzv. kanovnické domy na náměstí, kam byla umístěna centrála archivu včetně nově vybudované konzervační a restaurátorské dílny a uložena i část archiválií.

V průběhu dalšího desetiletí a především kvůli značnému nárůstu materiálu po roce 1989 začala být prostorová situace archivu velmi tísnivá a to i přes získání dalších depozitářů, bohužel někdy značně 

vzdálených a s nevyhovujícími klimatickými podmínkami. Protože depoty archivu byly roztroušeny na šesti místech po celém okresu Břeclav a nebylo v nich možno zaručit správný fyzický režim uchovávaných archiválií. V roce 1995 se podařilo řediteli archivu PhDr. Emilu Kordiovskému získat nevyužívanou novostavbu obchodního domu v Mikulově na Pavlovské ulici, která byla v letech 1998-2000 adaptována na archiv, v zadní části byl nově vystavěn depozitář umožňující bezpečné uložení nejméně 5800 běžných metrů archiválií.

V listopadu roku 2000 byly dokončeny stěhovací práce, při nichž bylo převezeno 79 nákladních aut archiválií a 19 aut se zařízením kanceláří a laboratoří. V současné době archiv spravuje téměř 4000 běžných metrů archiválií ve více než 1500 fondech, jejichž jádro tvoří fondy okresních, obecních a městských úřadů, justice a školských zařízení. Krom tohoto lze studovat i písemnosti vzniklé z působení zemědělských družstev, rozličných společenských organizací, stran a spolků, ale i fondy osobní a pozůstalosti. Bohaté jsou i sbírky fotomateriálu, sahající až do poloviny 19. století. Nedílnou součástí archivu je bohatá archivní knihovna, čítající v současné době na 26 000 svazků. V naprosté většině jde o odborné knihy a periodika, téměř kompletně je zastoupena regionální literatura včetně zahraniční, vydávané krajanskými spolky odsunutých německých obyvatel okresu.