Základní informace – centrála Brno

Moravský zemský archiv v Brně je organizační složkou státu, správním úřadem a účetní jednotkou, jejíž rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra ČR. Archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení, vydanými resortním ministerstvem v oboru jeho působnosti, vykonává státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví vymezené jeho věcnou a územní působností.

Činnost archivu

  • Kontrola výkonu spisové služby, výběr archiválií z dokumentů původců, stanovených zvláštním právním předpisem, ve skartačním/mimoskartačním řízení v územním obvodu působnosti archivu, a to včetně přejímání archiválií.
  • Zajištění všestranné péče o archiválie vzniklých z činnosti původců, u nichž archiv provádí výběr, tj. státních a samosprávných orgánů a organizací (počítaje v to i bývalou zemi Moravskou a zemi Moravskoslezskou) a o archiválie u něj uložené, které vznikly z činnosti jiných subjektů, včetně fyzických osob.
  • Zpracování archiválií a vytváření podmínek jejich využívání.
  • Plnění funkce odborného archivního orgánu pro právní subjekty i pro fyzické osoby, které vlastní archiválie, a to v rozsahu jeho územní a odborné působnosti.
  • Výkon státní správy a správních činností dle zvláštního právního předpisu.
  • Vedení správního řízení, včetně řízení o uložení sankce za porušení povinností dle zvláštního právního předpisu.
  • Zajištění svěřených úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce v oblasti archivnictví.
  • Vědecká a výzkumná činnost v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů, včetně vydávání odborných publikací.