Časopis Jižní Morava

Recenzovaný neimpaktovaný časopis Jižní Morava slouží k prezentaci výsledků historického a vlastivědného bádání zaměřeného na dnešní okresy Břeclav, Brno-venkov, Hodonín a Znojmo, ale přináší i příspěvky z širšího teritoria celé Moravy. Své studie zde publikují jak profesionální historikové z vědeckých institucí, vysokých škol a archivů, tak amatérští badatelé, jejichž práce vyhovuje náročným kriteriím časopisu. Každá z předkládaných vědeckých statí prochází nezávislým recenzním řízením, na jehož základě redakční rada rozhoduje o případné publikaci.

Časopis se skládá z rubrik studie (rozsáhlejší vědecké studie), materiály (vědecké statě, založené z velké části na ediční práci, popř. využití několika málo pramenů), drobnosti (drobnější vědecké statě do deseti normostran rukopisu), kronika (připomenutí životní jubilea a úmrtí osobností regionální vlastivědné práce), recenze (recenze nové regionální historické literatury) a zprávy (informace o výstavách, konferencích a pod.).

Časopis Jižní Morava vznikl v roce 1965 z iniciativy dr. Metoděje Zemka jako ročenka Okresního archivu pro okres Břeclav v Mikulově, jehož byl ředitelem. V ročence byly krom úvodního přehledu o vzniku a vývoji archivu, rovněž první odborné články, zaměřené výhradně na historii vinařství v regionu jižní Moravy. V roce 1966 vyšla ročenka ve stejném provedení, jen většího formátu, poprvé se zde objevuje krom hlavních odborných příspěvků i rubrika kronika. Počínaje rokem 1967 získal časopis Jižní Morava podobu, kterou si udržel do dneška se svým zaměřením jako vlastivědné periodikum, vydávané okresními archivy Břeclav se sídlem v Mikulově, Brno – venkov se sídlem v Rajhradě, Hodoníně a Znojmě. Později se vydávání ujala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, která jej v současné době vydává pro Moravský zemský archiv v Brně, jehož organizačními složkami jsou čtyři citované okresní archivy. Jižní Morava vychází jednou ročně, pouze několikrát vyšla z prostorových důvodů dvě čísla za rok. Časopis Jižní Morava je od roku 2010 zařazen do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Redakce

Redakce sídlí v budově Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově

Pavlovská 2
690 01 Mikulov
e-mail: soka_breclav@mza.cz

Redakční rada

Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D. – vedoucí redaktor časopisu, Mgr. Zdeněk Bína, PhDr. Jan Břečka, Mgr. Ivo Durec, PhDr. Hana Dvořáková, Prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D., PhDr. Marie Kašubová, PhDr. Emil Kordiovský, Mgr. David Nehyba, Mgr. Galina Rucká, Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr., PhDr. Helmut Teufel (Německo), Prof. PhDr. Josef Unger, CSc.

Pokyny pro autory:

Pokyny pro předávání rukopisů:

 • Rukopis je možno dodat buď v podobě psané, nebo na magnetickém mediu. Příspěvek bude předán současně v jednom exempláři tištěném, v němž budou vyznačeny všechny úpravy podle představ autora (písmo tučné, kurzíva, zalomení příloh, odsazení textů apod.). Vedle toho bude text předán i na elektronickém mediu.
 • Přílohy, tj. fotografie, kresby, tabulky a diagramy budou na maximálním formátu A4 v kvalitě vhodné pro tisk. Součástí příloh bude jejich pročíslovaný seznam. Místa pro vložení obrázků budou označena pouze na novém řádku poznámkou typu ”Obr. 1” nebo ”Tab. 2” apod.
 • Přílohy v maximálním formátu A4 je možno předložit i v digitální podobě ve formátu TIF s rozlišením min. 160 DPI nebo JPG s rozlišením 300 DPI.
 • Příspěvky, které jsou určeny do oddílu ”studie” a ”materiály”, musí být doprovázeny přiměřeným podkladem pro resumé (tj. max. 3 strany strojopisu), anotací (do 15 řádek) a klíčovými slovy v českém jazyce.
 • Poznámky v textu vkládejte pomocí příkazů Vložit a Poznámka pod čarou, čímž budou čísla poznámek v textu i pod čarou automaticky zařazena v podobě horního indexu. Poznámky vkládejte vždy za interpunkci!
 • V poznámkách užívejte následující zkratky:
  • strana – s.
  • signatura – sg.
  • folio – f.
  • recta – r.
  • versa – v.
  • karton – kart.
  • rukopis – rkp.
  • vydavatel – vyd., ed.
  • vydavatelé – vyd., edd.
  • Herausgeber – Hg.
  • redaktor – red.
  • srovnej – srov.
 • Citace bibliografických údajů v poznámkách uvádějte následovně, včetně dodržení uvedené interpunkce (při první citaci uvádějte vždy také křestní jméno autora v plném znění):

I. Prameny nevydané

Moravský zemský archiv v Brně. B 9 Napoleonské války, inv. č. 1008, kart. 45

Moravský zemský archiv v Brně. E 9 cisterciačky Staré Brno, sig. Q 41

Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově. Archiv města Mikulov, inv. č. 45
 

II. Prameny vydané

Při citacích nevydaných pramenů uveďte nejdříve plný název archivu, místo jeho sídla, název a označení fondu, signaturu, resp. inventární číslo, a folio nebo stranu.

Vzor:

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (= CDB) V-2. Edd. J. Šebánek et S. Dušková. Pragae 1981, s. 181-182, č. 591.

Dále jen:

CDB V-2, s. 182, č. 592.
 

III. Literatura

Citace bibliografických údajů v poznámkách uvádějte následovně včetně dodržení uvedené interpunkce (při první citaci uvádějte pokud možno také křestní jméno autora v plném znění):

VYBÍRAL, Zdeněk: Bitva u Moháče. Praha 2008, s. 154.

PECHOVÁ, Jarmila: Z dějin řemesel a živností v Mikulově. Jižní Morava 2008, s. 132.

KORDIOVSKÝ, Emil: Periodika jihomoravských archivů. In: Kulturní periodika na Moravě. XXIV. Mikulovské sympozium 1996. Mikulov 1997, s. 53-59.

SVOBODA, Miroslav: Lednice lenním statkem moravských markrabat a českých králů. In: Městečko Lednice. Ed. E. Kordiovský. Lednice 2004, s. 190

– Při opakování díla stačí uvést: VYBÍRAL, Z.: Bitva, s. 155.

– Při opakování autora: Týž: Války a válečníci v české společnosti na počátku novověku. Husitský Tábor 2007, s. 559.

– Při opakování autora i díla: Tamtéž, s. 561-563.

Místa vydání uvádějte vždy v původním znění: Prag, Paris, Wien, nikoli Praha, Paříž, Vídeň.

Pokud není uvedeno místo vydání, pak: s. l., pokud není uvedeno datum: s. d.

Děkujeme všem přispěvatelům za dodržování uvedených pokynů, které výrazně usnadní redakční zpracování.

Redakce Jižní Moravy