Základní informace – Státní okresní archiv Havlíčkův Brod

Státní okresní archiv Havlíčkův Brod je vnitřní organizační jednotkou Moravského zemského archivu v Brně, spadajícího do rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra ČR. Archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení, vydanými ministerstvem v oboru jeho působnosti, vykonává státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví vymezené jeho věcnou a územní působností.
Správní obvod archivu je vymezen územím okresu Havlíčkův Brod dle zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů v platném znění. Zároveň je od 1. ledna 2000 součástí území Kraje Vysočina (dle zákona č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků). Správní obvod archivu tvoří obvody tří obcí s rozšířenou působností – Havlíčkův Brod, Chotěboř a Světlá nad Sázavou.
Činnost archivu se řídí zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění, vyhláškou č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění a vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

V rámci působnosti je předmětem činnosti archivu zejména:

  • výkon funkce odborného archivního orgánu pro subjekty v jeho působnosti i pro fyzické osoby, které vlastní archiválie;
  • dohled na výkon spisové služby u původců v územním obvodu archivu včetně kontrolní činnosti;
  • výběr archiválií z dokumentů původců ve skartačním řízení a mimo skartační řízení v územním obvodu archivu;
  • přejímání a zpracování archiválií vzniklých z činnosti původců (včetně jejich předchůdců), u nichž provádí výběr archiválií, i dalších archiválií, které vznikly z činnosti jiných subjektů (včetně fyzických osob), péče o fyzický stav archiválií;
  • vedení evidence archiválií uložených v archivu;
  • zpřístupňování archiválií formou archivních pomůcek a předkládání archiválií zájemcům o studium (prezenční formou);
  • vyhledávání archiválií pro úřední a soukromé žadatele, zhotovování kopií, výpisů a opisů včetně jejich ověřování;
  • zajištění svěřených úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce v oblasti archivnictví;
  • vědecká a výzkumná činnost v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů, spolupráce s ostatními odbornými institucemi příbuzných oborů a vydávání odborných publikací;
  • vytváření a správa specializované archivní knihovny, která soustřeďuje knihy z oboru historie, archivnictví, pomocných věd historických a také regionální historickou a vlastivědnou literaturu;

Státní okresní archiv Havlíčkův Brod spravuje dokumenty institucí, jejichž působnost se vztahovala a vztahuje na území našeho okresu a dále dokumenty institucí místního charakteru. Z okresních institucí jsou to zejména dokumenty bývalých Okresních úřadů Havlíčkův (Německý) Brod, Chotěboř a Ledeč nad Sázavou (do roku 1945) a na ně navazujících okresních národních výborů (do roku 1960, resp. 1990), dokumenty Okresních soudů Havlíčkův (Německý) Brod, Chotěboř, Ledeč nad Sázavou, Habry, Přibyslav a Štoky, a dále dokumenty okresních prokuratur, okresních školních rad, berních úřadů a berních správ, okresních zastupitelstev, živnostenských společenstev a dalších institucí na úrovni okresu. Instituce s místní působností zastupují především dokumenty měst, městeček a vesnic okresu od nejstarších dob až do současnosti, škol (základních, středních a odborných), cechů, farních úřadů, komunálních podniků a různých typů družstev (bytová, stavební, elektrizační, meliorační, úvěrní, strojní, jednotná zemědělská družstva a další). V archivu jsou dále uloženy dokumenty různých spolků působících na území okresu, společenských organizací Národní fronty z let 1948–1990 a také celá řada osobních písemných pozůstalostí osobností z našeho regionu. Archiv rovněž spravuje a průběžně doplňuje sbírku soudobé dokumentace, sbírku fotografií, sbírku map a plánů a další sbírky.