Správní vývoj Státního okresního archivu Břeclav

Správní vývoj teritoria okresu Břeclav v 19. – 21. století

Panství k r. 1848

Do zániku patrimoniální správy v důsledku revolučních změn roku 1848 připadaly vsi, městečka a města, ležící na teritoriu nynějšího okresu Břeclav ke 12 panstvím a statkům.

Panství k r. 1848
Hranice okresu po r. 1938

V důsledku mnichovské konference čtyř mocností bylo jihomoravské pohraničí odtrženo od Československé republiky a bez ohledu na jazykovou hranici bylo dne 8. října 1938 okupováno 44 obcí z nynějšího okresu Břeclav. Na okupovaném území vznikl tzv. mikulovský landrát, zbylé obce bývalého politického okresu Hustopeče byly v průběhu let 1938-1942 připojeny k politickému okresu Brno-venkov a Hodonín.

Hranice okresu po r. 1938

Soudní okresy do r. 1949

Po zániku patrimoniální správy bylo území každého politického okresu rozděleno mezi jeden nebo více soudních okresů. V jejich čele stál okresní soudce a vedle výkonu soudní pravomoci řešily i sporné věci civilní (rozepře o nájem, rušení držby movitých věcí, věci práva rodinného, pozůstalostní agenda, vedení pozemkových knih apod.). Původně 5 soudních okresů (Hustopeče, Klobouky, Mikulov, Břeclav a Židlochovice) bylo od r. 1902 doplněno o soudní okres pohořelický. Soudní okresy zanikly s reformou státní a soudní správy v r. 1949. 

Soudní okresy do r. 1949

Politické okresy do r. 1960

Nová organizace postátněné veřejné správy vstoupila v platnost k 1. lednu 1850. Nejnižším článkem politické správy se stala okresní hejtmanství, později přejmenované na okresní úřady. Teritorium nynějšího okresu Břeclav pokrývaly až do r. 1938 okresy Hodonín, Hustopeče a Mikulov. V důsledku okupace pohraničí 8. října 1938 okres Hustopeče zanikl a byl obnoven opět až po válce. V r. 1949 vznikl nový politický okres Břeclav odloučením obcí od okresu Hodonín a Hustopeče. Správní vývoj okresů byl završen v r. 1960, kdy byly zrušeny všechny tři jmenované okresy a vznikl nový okres Břeclav.

Politické okresy do r. 1960

Správní změny k 1. 1. 2003

Správní změny neustaly ani v dvacátém prvním století. Podle zákona č. 147/2000 a 320/2002 zanikly k 31. 12. 2002 okresní úřady, které zde jako jediný článek státní správy v naší zemi existovaly od roku 1850, tedy půldruhé století. Od 1. ledna 2003 byl výkon státní správy přenesen na obce s pověřeným obecním úřadem a na obce s rozšířenou působností. Zatímco obcí s pověřeným obecním úřadem je na teritoriu okresu Břeclav (teritoria okresů zůstala zachována, byly zrušeny pouze okresní úřady) pět (Břeclav, Hustopeče, Klobouky u Brna, Mikulov a Pohořelice), obce s rozšířenou působností jsou pouze čtyři – Břeclav, Hustopeče, Mikulov a Pohořelice.

Hranice okresu po r. 1938