Základní informace – Státní okresní archiv Brno-venkov

Státní okresní archivy vznikly jako jeden z článků celostátní archivní sítě, ve kterých se ukládají písemnosti trvalé dokumentární hodnoty vzešlé z činnosti úřadů. Ale nejen jich. Okresní archivy byly zřízeny jako odborná zařízení okresních národních výborů na základě vládního nařízení č. 29/1954 ze 7. 5. 1957 a směrnice č. 41/1958 sbírky instrukcí pro výkonné orgány národních výborů. Reorganizací státní správy se dnem 1. 8. 2002 staly vnitřní organizační jednotkou státních oblastních archivů.

Veřejnosti okresní archiv slouží v těchto oblastech:

 • vyhledává, ověřuje a potvrzuje dokumenty pro státní orgány, samosprávu, fyzické i právnické osoby, občany
 • umožňuje studium v badatelně archivu historikům, vědeckým pracovníkům různých oborů, kulturním a regionálním pracovníkům
 • provádí rešerše z archivních dokumentů pro tuzemské i zahraniční žadatele
 • pořizuje výpisy, opisy a reprodukce z archivních dokumentů pro potřeby občanů, orgánů státní správy i samosprávy, fyzické i právnické subjekty
 • přejímá písemnosti od státní správy, samosprávy, fyzických, právnických i soukromých osob

V oblasti archivní péče:

 • pečuje o archiválie převzaté od původců uvedených v rámci okresu Brno-venkov (§3-5 zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), o archiválie právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku pečuje tehdy, jestliže tito původci zanikli bez právního nástupce,
 • poskytuje vlastníkům archiválií bezplatné odborné informační a poradenské služby,
 • plní úkoly okresního vědeckovýzkumného pracoviště na úseku archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie, přičemž spolupracuje s ostatními archivy a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi za účelem výměny zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém bádání a kulturně výchovném, hospodářském a vlastivědném využívání archiválií,
 • vyhledává v uložených archiváliích dokumenty pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy a kopie,
 • zřizuje specializované knihovny pro obor archivnictví, spisové služby a regionální historie,
 • vykonává vydavatelskou a publikační činnost v oboru archivnictví a spisové služby, dějin správy, pomocných věd historických a historie,
 • provádí prověrku fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních památek, pokud jsou u něj uloženy,
 • provádí inventuru archiválií vyhlášenou ministerstvem,
 • provádí konzervaci a restaurování archiválií,
 • další odborné archivní úkoly uložené zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.