Oddělení předarchivní péče

v rámci výkonu předmětu činnosti Archivu zejména:

 1. provádí metodickou činnost a vykonává metodický dohled v oblasti archivnictví a výkonu spisové služby v rámci Archivu a řídí práci komise pro odbornou činnost, 
 2. provádí podle zákona o archivnictví a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kontrole“) kontrolu dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby u stanovených původců v působnosti Archivu, archivů zřízených stanovenými původci, vlastníků a držitelů archiválií uložených mimo archiv, která vede Archiv v základní evidenci, 
 3. provádí výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení u stanovených původců v působnosti Archivu, u vybraných fyzických osob, soukromých archivů a u organizačních útvarů Archivu, 
 4. provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u dokumentů nabídnutých České republice darem nebo ke koupi, u dokumentů nalezených a u dokumentů vlastníků, kteří o to požádají, 
 5. posuzuje protokoly o provedeném skartačním řízení a o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení specializovaných archivů a archivů územních samosprávných celků, 
 6. připravuje podklady a zpracovává návrhy rozhodnutí o námitkách proti protokolu o provedeném výběru archiválií ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení (§ 10 odst. 3 a § 12 odst. 3 zákona o archivnictví) podaných původcem nebo vlastníkem dokumentu, u kterého provádí výběr archiválií, a o námitkách daných osob proti těmto protokolům, jejichž tvůrcem je Archiv města Brna, 
 7. rozhoduje o zákazu činností, které by mohly způsobit poškození nebo zničení dokumentů nebo archiválií a o uložení příslušných opatření k odstranění zjištěných nedostatků a k jejich nápravě, 
 8. připravuje podklady a zpracovává návrhy pro přestupková a správní řízení včetně řízení o uložení pokuty fyzickým a právnickým osobám za přestupky a správní delikty podle zákona o archivnictví a zákona o kontrole a předkládá je řediteli Archivu, 
 9. vyjadřuje se k žádosti o koncesi k vedení spisovny podle zvláštního právního předpisu, 
 10. kontroluje plnění povinností podnikatele, kterému byla udělena koncese k vedení spisovny, stanovených zákonem o archivnictví, 
 11. podílí se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti Archivu v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů. 
 12. vydává potvrzení likvidátorům stanovených původců Archivu pro obchodní rejstřík, 
 13. vydává trvalé skartační souhlasy stanoveným původcům Archivu, 
 14. řídí výkon spisové služby Archivu, 
 15. spravuje hlavní spisovnu Archivu, 
 16. metodicky řídí a zajišťuje odbornou asistenci při výběru archiválií z dokumentů evidovaných v elektronických systémech spisové služby a v dalších informačních systémech, včetně komunikace s Národním digitálním archivem.