Oddělení ochrany archiválií

v rámci výkonu předmětu činnosti Archivu zejména: 

  1. provádí konzervátorské a restaurátorské práce a zjišťuje a odstraňuje závady na fyzickém stavu archiválií a jejich příčiny, 
  2. metodicky a odborně řídí činnost konzervátorek a restaurátorek na vnitřních organizačních jednotkách, 
  3. organizuje/provádí měření a vyhodnocuje stav mikroklimatu v depozitářích Archivu a ve spolupráci s dalšími útvary zabezpečuje nápravu případných závad, 
  4. koordinuje a provádí preventivní péči ve vazbě na uložení a fyzický stav archiválií, 
  5. v součinnosti se správci archivních fondů a sbírek Archivu se podílí na přípravě a organizaci výstav archiválií, včetně spolupráce s jinými institucemi, 
  6. spolupodílí se na organizaci kulturních a prezentačních akcí Archivu v jeho sídle pro veřejnost.