Historicko-správní vývoj okresu Brno-venkov

Panství

V dobách, z nichž jsou zachovány nejstarší písemné prameny o území, tvořícím dnes okres Brno – venkov, byla značná část tehdejších osad v rukou církevních feudálů. Byly to především na území okresu vzniklé kláštery v Rajhradě, Dolních Kounicích, Tišnově a Oslavanech, brněnské kláštery sv. Anny a klášter Králové na Starém Brně. Menší majetek v tomto regionu měly i vzdálené kláštery ve Žďáře a v Třebíči.Dalším církevním celkem byly pak osady olomouckého biskupství.

Teprve od husitských válek se vytváří scelená panství světských feudálů, z nichž na okrese bylo největší panství židlochovické a původně klášterní panství dolnokounické. Během 15. a 16. století se z větší části utvořily celky, které přetrvaly až do poloviny 19. století. V době zániku feudálního zřízení v roce 1848 byly obce rozděleny do 19 panství a statků v rámci dnešního okresu Brno – venkov a do dalších 8 panství, která jednak kopírují současné hranice města Brna, jednak spadají do sousedních okresů.

Členění na panství

Politická správa do roku 1948

 Odstranění patrimoniální správy po r. 1848 vyvolalo potřebu vybudování státní správy, která by převzala pravomoc patrimoniálních úřadů. Tak od 1. 1. 1850 začaly vykonávat svou funkci okresní hejtmanství – nejnižší článek politické správy. Organizace politické správy prodělala do konce 2. světové války několik změn (např. sloučení politické a soudní správy, změny názvu úřadů apod.). Nejsilněji ji zasáhla okupace Československa v r. 1938. Na jih od Brna byly zabrány Hustopeče a hustopečský okresní úřad byl narychlo přemístěn do Židlochovic, kde fungoval jako Okresní úřad Brno-venkov, oddělení Židlochovice, od února 1941 oddělení Klobouky. V této podobě existoval do r. 1942, kdy bylo toto oddělení zrušeno a obce, které byly pod jeho správou, přešly pod pravomoc Okresního úřadu v Brně. Stejný osud v témže roce potkal i Okresní úřad v Tišnově. V květnu roku 1945 byly obnoveny územní obvody správních okresů ve stavu ke dni 29. 9. 1938.

Členění na okresy

Politická správa 1949 – 1960

Obnovení správních okresů v podobě před okupací Československa v r. 1938 přineslo s sebou i změnu názvu okresních úřadů na okresní národní výbory. V obvodu současného okresu do r. 1948 působily ONV Brno – venkov a ONV Tišnov. Vládním nařízením z 18. 1. 1949 o nové územní organizaci okresů vznikly na území dnešního okresu další dva územní celky – okres Rosice a Židlochovice. Tím přibližně na rozloze současného regionu existovaly 4 ONV. Jejich existence měla však jen velmi krátké trvání. Zákonem č. 30/60 Sb. z 9. dubna 1960 došlo ke zrušení značného počtu okresních národních výborů. ONV Rosice, Tišnov a Židlochovice přestaly existovat a území jimi spravované bylo přičleněno k okresu Brno -venkov a okolním okresům.

Členění na okresy

Samospráva (od 1. 1. 2003)

Zánikem okresních úřadů jako institucionálních státních správních úřadů k 1. lednu 2003 (okresy jako územní jednotky stále existují) převzalo podle zákona č. 314/2002 Sb. zhruba 80 % jejich působnost 205 obcí s rozšířenou působností (tzv. obce III. stupně). Obce s rozšířenou působností jsou mezičlánkem veřejné správy mezi kraji a obcemi. Správní obvody těchto obcí jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. pomocí katastrálních území obcí, které do něj spadají. Protože území většiny dosavadních okresů bylo při této správní reformě rozčleněno do dvou až tří správních obvodů obcí s rozšířenou působností, jsou hovorově obce III někdy označovány jako „malé okresy“.

Na okrese Brno – venkov bylo ustaveno šest obcí s rozšířenou působností. Ivančice, Kuřim, Rosice, Tišnov, Šlapanice a Židlochovice.