Základní informace – Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

Státní okresní archiv ve Žďáru nad Sázavou se stal od 1. 8. 2002 součástí Moravského zemského archivu v Brně. Ve svých depotech soustřeďuje dokumenty institucí a jejich předchůdců, jejichž působnost se vztahovala a vztahuje na území našeho okresu a dále dokumenty institucí místního charakteru. Z okresních institucí jsou to zejména dokumenty Okresních úřadů Nové Město na Moravě a Velké Meziříčí, Okresních školních výborů Nové Město na Moravě a Velké Meziříčí, dokumenty Okresních soudů Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velká Bíteš, Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou. Jsou zde rovněž uloženy dokumenty bývalých živnostenských společenstev. Do archivu ukládaly dokumenty rovněž Okresní národní výbory Bystřice nad Pernštejnem, Velká Bíteš, Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou. Jsou zde uloženy dokumenty okresních výborů společenských organizací Národní fronty. Z fondů místních jsou to především dokumenty měst a městeček okresu, obecních úřadů, škol, cechů, farních úřadů, místních národních výborů, komunálních podniků a zemědělských družstev. Ve státním okresním archivu bylo k 1. 1. 2020 uloženo 2345 fondů v celkovém rozsahu 4097,55 bm (běžných metrů). Nejstarší listinou je velkobítešská listina z roku 1396, nejmladší dokumenty pak pocházejí z roku 2018.

  • Archiv vykonává působnost na celém území okresu Žďár nad Sázavou v jeho hranicích před rokem 2004. Kromě žďárského pracoviště má i pobočku ve Velkém Meziříčí a depozitář v Doubravníku.
  • Provádí dohled nad spisovou službou, vyřazováním a skartací dokumentů vzniklých z činnosti státních orgánů a jiných samosprávných orgánů a jejich předchůdců, jejichž činnost se vztahovala nebo vztahuje k území okresu. Dohlíží rovněž na vyřazování a skartaci dokumentů nestátních subjektů, poskytuje odborné konzultace při zpracování návrhů spisových řádů. Kontroluje dodržování zákona o archivnictví (č. 499/2004 Sb.) a dalších obecně závazných právních norem a interních předpisů platných pro oblast archivnictví.
  • Přejímá k trvalému uložení archiválie vzniklé z činnosti státních i nestátních subjektů, u nichž dohlíží na skartaci dokumentů a jejichž archiválie jsou v archivu uloženy. Tyto archiválie zabezpečuje před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím.
  • Zpřístupňuje archiválie pro vědecké a jiné účely především tím, že je odborně zpracovává a vyhotovuje archivní pomůcky. Ve své badatelně umožňuje nahlížení do archiválií a archivních pomůcek v souladu s badatelským řádem. Vybírat lze ze seznamu archivních fondů.
  • Vyhledává archiválie, ověřuje výpisy a opisy z nich a provádí správní řízení spojené s těmito úkony.
  • Spolupracuje s ostatními archivy a s vědeckými a ostatními odbornými institucemi příbuzných oborů.
  • Pro studijní účely vytváří specializovanou archivní knihovnu, která k 1. 1. 2020 nabízela na všech pracovištích okresního archivu celkem 27.800 svazků.