Základní informace – Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Státní okresní archiv Uherské Hradiště soustřeďuje, eviduje, uchovává a zpřístupňuje archiválie vzniklé z činnosti institucí a jejich předchůdců, které se vztahují k území okresu Uherské Hradiště, jeho části nebo jednotlivých obcí.

Ve správní činnosti kontroluje výkon spisové služby a provádí výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení zejména u organizačních složek státu, u samosprávných celků a jimi zřízených složek a organizací, u státních podniků, u podnikatelů zapsaných v podnikovém rejstříku, u politických stran a hnutí, odborových organizací a občanských sdružení a u církví a náboženských společností, které působí v rámci okresu nebo obce.

V uložených archiváliích vyhledává dokumenty pro potřeby správních úřadů, územních samosprávných celků a dalších právnických a fyzických osob a pořizuje z nich výpisy, opisy a kopie. V prostorách své badatelny umožňuje nahlížení do archiválií. Na území okresu Uherské Hradiště rovněž plní úkoly vědecko-výzkumného pracoviště na úseku archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie.