Zaměstnanci přímo podřízení řediteli Archivu

Zaměstnanci přímo podřízení řediteli Archivu zajišťují výkon funkce, řídicí činnost a plnění úkolů ředitele Archivu v rozsahu jemu stanovené odpovědnosti a pravomoci; při tom spolupracují s jednotlivými organizačními útvary Archivu. Zaměstnance přímo řídí ředitel Archivu, kterému jsou z výkonu své funkce odpovědní.

 1. Investiční technik (právník) se v souladu s pokyny ředitele Archivu a ve spolupráci s dalšími organizačními útvary Archivu na úseku řízení spolupodílí na realizaci veřejných zakázek a zajišťuje právní služby, včetně činnosti prošetřovatele.
 2. Auditor v souladu se zvláštním právním předpisem vykonává nezávislý interní audit Archivu a podílí se na další vnitřní kontrolní činnosti Archivu.
 3. Personalista v rámci náplně činnosti zejména zajišťuje:
  • personální a mzdovou (ve spolupráci se mzdovou účetní) agendu Archivu, agendu hodnocení jeho zaměstnanců a připravuje pro ředitele Archivu příslušné podklady,
  • činnosti související s vedením agendy fondu kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců, tvorbu a sledování rozpočtu FKSP,
  • podklady pro přípravu, tvorbu a sledování rozpočtu na mzdy,
  • spolupráci při vytváření a uzavírání kolektivní smlouvy a kolektivní dohody mezi ředitelem a zaměstnanci Archivu.