Historie Státního okresního archivu Vsetín

Státní okresní archiv Vsetín navazuje na činnost Okresního ar­chivu Vsetín, který vznikl při územně správní reformě roku 1960 slouče­ním tehdejších okresních archivů Valašské Meziříčí a Vsetín. Oba archivy byly zřízeny roku 1947, avšak existence valašskomeziříčského okresního archivu byla jen formální. O vznik Okresního archivu ve Vsetíně, který později našel sídlo v budově tzv. staré radnice na Horním náměstí ve Vsetíně, se zasloužil Richard Pavlík, který se s velkou pílí a zaujetím věnoval shromažďování písemných památek. Ve Valašském Meziříčí byly položeny skutečné základy okresního archivu až roku 1959 v souvislosti s přijetím archiváře Jaroslava Mikuly. Bolestí Okresního archivu ve Vsetíně byl nedostatek vhodných prostor pro uložení archiválií i nezájem zřizovatele, tj. Okresního národního výboru ve Vsetíně, o kva­litnější personální obsazení.

Do r. 1966 měl archiv jen dvě a později tři systemizovaná místa. Katastrofální pracovní podmínky a nízké platy byly v té době ty­pické pro všechny archivy a pro vsetínský zejména. V letech 1960 – 1992 měl archiv své sklady ve staré radnici ve Vsetíně, ve Valašském Meziříčí v suterénu nynějšího středního učiliště potravinářského, v budově zámku ve Valašském Meziříčí – Krásně, v Jablůnce v bývalém sídle MNV, v bývalém sborovém domě a na evangelické faře, v budově římskokato­lické fary v Rožnově pod Radhoštěm a v Lešné, v zámku v Liptále, v Kelči na římskokatolické faře a v budově radnice, ve zrušených školách ve Lhotce nad Bečvou, Vysoké a v Němeticích.

Východisko z kritické situace mohla znamenat výstavba nové archivní budovy. Bohužel projekt z roku 1967 zůstal na papíře, stejně jako projekt z roku 1989, jehož realizaci zabránily důsledky politického převratu. Nerealizován zůstal i projekt novostavby archivní budovy z roku 1991, jež měla stát na ulici 4. května naproti bývalého pivovaru. Od roku 1992 byl archiv provizorně umístěn do 3. a 4. poschodí administrativní budovy bývalého Okresního stavebního podniku Vsetín. Tam byly soustředěny archiválie i ze skladů v Kelči-Němeticích a Lešné-Vysoké, takže archiv měl již jen jeden venkovský depozitář, a to v Lešné-Lhotce nad Bečvou. Snahy o výstavbu nové archivní budovy uvízly. Podmínky v depozitáři ve Lhotce nad Bečvou se dále zhoršovaly a hrozilo fyzické zničení archiválií. Proto bylo navrženo méně nákladné řešení. Roku 1995 Okresní úřad Vsetín koupil a adaptoval budovu závodní jí­delny Okresního stavebního podniku v ulici 4. května čp. 227, kterou ar­chiv převzal do užívání r. 1996. Při povodni r. 1997 byla poškozena část archiválií uložených v suterénu budovy, avšak i ty byly díky pomoci kon­zervačních a restaurátorských dílen Státního ústředního archivu v Praze zachráněny. Roku 2001 Okresní úřad pro archiv adaptoval také sousední budovu čp. 232. V roce 2002 se stal zřizovatelem Státního okresního archivu Vsetín Moravský zemský archiv v Brně.

V letech 2003 – 2005 byly uskutečněny další investiční akce a opravy, zejména výstavba garáží, propojení obou archivních budov a výměna oken v přízemí budovy čp. 227. Zajištění kvalitní péče o archiválie si v blízké budoucnosti vyžádá další nezbytné investice.