Základní informace – Státní okresní archiv Znojmo

Hlavní činnost archivu:

Státní okresní archiv Znojmo je vnitřní organizační jednotkou Moravského zemského archivu v Brně. Podílí se na výkonu státní správy, provádí odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví v rozsahu přiměřeně odpovídajícím předmětu činnosti a hlavním úkolům Moravského zemského archivu na území okresu Znojmo. Státní okresní archiv při výkonu vymezené působnosti a předmětu své činnosti postupuje v souladu s právními předpisy a interními akty řízení, vydanými ministerstvem vnitra a Moravským zemským archivem.

  • dohlíží na vyřazování (skartaci) písemností vzniklých z činnosti státních orgánů a jiných orgánů, včetně orgánů samosprávných a jejich organizací a zařízení, jakož i jejich předchůdců, jejichž působnost se vztahuje nebo vztahovala na území okresu Znojmo
  • pečuje o archiválie vzniklé z činnosti orgánů, organizací a zařízení, u nichž dohlíží na vyřazování (skartaci) písemností
  • umožňuje za podmínek stanovených v zákoně nahlížet do uložených archiválií
  • vede příslušnou evidenci archiválií
  • pečuje o archiválie převzaté od původců, o archiválie právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku pečuje tehdy, jestliže tito původci zanikli bez právního nástupce
  • vyhledává v uložených archiváliích dokumenty pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy a kopie
  • vykonává publikační činnost v oboru archivnictví a spisové služby, dějin správy, pomocných věd historických a historie

Profil SOkA Znojmo

Archiváři provádí odborná školení a přednášky především pro pracovníky spisoven institucí. Publikační činnost archivářů je soustředěna zejména do Sborníku Jižní Morava a regionálního tisku.

První publikací archivu je soupis znojemských městských knih, jehož autorem je Josef Auer, který vyšel tiskem roku 1930 pod názvem „Knihy archivu města Znojma až do roku 1850“. Je to jedna z prvních publikací archivů tohoto typu u nás.

Od roku 1986 vydává archiv Ročenku Státního okresního archivu ve Znojmě. Tato obsahuje hodnocení činnosti archivu za uplynulý rok a dále témata zaměřená především k historii a regionálním dějinám. Do této publikace obsahově přispívají především badatelé, kteří čerpají ze zdejších archivních fondů.

Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě je od roku 2005 vydávána pod názvem „Sborník Státního okresního archivu ve Znojmě“. Ročenka je k nahlédnutí a případní zájemci si ji mohou zakoupit v badatelně zdejšího archivu nebo na základě žádosti je zasílána poštou.

V objektu archivu je instalována stálá expozice z archivního materiálu. Archiv má dobrou spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě, zejména svojí účastí a podílu na pořádaných výstavách.