Oddělení evidence, správy a zpracování fondů

v rámci výkonu předmětu činnosti Archivu zejména:
 1. plní funkci odborného oddělení pro archiválie, archivní fondy a sbírky ve správě Archivu, uložených v místě dislokace jednotlivých oddělení Archivu,
 2. odpovídá za svěřenou část Národního archivního dědictví a zajišťuje všestrannou péči o něj; pracovníci oddělení jsou správci jednotlivých skupin archivních souborů,zpracovává archiválie, archivní fondy a sbírky a vyhotovuje archivní pomůcky,
 3. podílí se na provádění metodické činnosti na úseku zpracování archiválií a na posuzování nových archivních pomůcek vnitřních organizačních jednotek Archivu,
 4. zpracovává podklady pro evidenci Národního archivního dědictví, zajišťuje generální inventuru svěřených archiválií, archivních fondů a sbírek a odstraňuje zjištěné nedostatky,
 5. plní funkci operátora aplikace PEvA pro oddělení Archivu – zadává údaje a provádí jejich změny v systému, ve kterém vede evidenci Národního archivního dědictví v péči oddělení Archivu včetně archivních fondů pouze evidovaných a spolupodílí se na metodickém vedení činnosti operátorů počítačové evidence Národního archivního dědictví vnitřních organizačních jednotek Archivu,
 6. sumarizuje výsledky generální inventury archiválií, archivních fondů a sbírek ve správě Archivu,
 7. vede evidenci archivních kulturních památek a národních kulturních památek v působnosti centrály Archivu,
 8. provádí kontrolu archivních kulturních památek, které vede ve své evidenci a které nejsou uloženy v archivech,
 9. vede evidenci archivních pomůcek Archivu a druhotnou evidenci archivních pomůcek vnitřních organizačních jednotek Archivu a kulturních institucí,
  vede knihu přírůstků a úbytků archiválií v péči oddělení Archivu a kontroluje knihy přírůstků a úbytků vnitřních organizačních jednotek,
  zpracovává podklady pro návrhy na prohlášení archiválií nebo archivních souborů za archivní kulturní památky a za národní kulturní památky,
  provádí periodické prověrky fyzického stavu svěřených archiválií, archivních kulturních památek a národních kulturních památek, eviduje fyzicky poškozené archiválie a organizuje jejich záchranu, n) informuje ministerstvo o výsledku prověrek fyzického stavu archivních kulturních památek v péči Archivu,
  rozhoduje o uložení ohrožených archiválií a podílí se na jejich přesunech,
  vyhledává v uložených archiváliích dokumenty pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob a pořizuje z nich výpisy, opisy a kopie; pro oddělení využívání archiválií, vyhledává archiválie pro potřeby badatelů, provádí vyhledávání a zpracovávání požadovaných údajů, zpracovává podklady pro stanovení výše případných poplatků a úhrad,
  poskytuje vlastníkům nebo držitelům archiválií bezplatné odborné informační a poradenské služby,
  podílí se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti Archivu v oblasti archivnictví, příbuzných vědních oborů a na výstavních, kulturních a prezentačních aktivitách Archivu,
  plní na úseku archivnictví úkoly vyplývající z mezinárodních smluv a dohod,
  spravuje svěřený movitý majetek a provádí jeho inventuru,
  zajišťuje a koordinuje organizaci nákupu obalového materiálu dle požadavků všech oddělení Archivu.
  podílí se na přípravě archiválií pro digitalizaci, provádí kontrolu digitalizátů.