Historie Státního okresního archivu Třebíč

Základem okresního archivu v Třebíči byl starý městský archiv. Ten byl svého času velmi bohatý, ještě na konci 18. století a počátkem 19. století obdivovali jeho bohatství J. P. Cerroni a J. Horky, ale brzy na to městský archiv velmi utrpěl, v r. 1822 požárem města a r 1835 rozhodnutím třebíčského magistrátu, který jeho velkou většinu prodal jako starý papír.

Prvním, kdo se o archiv zajímal a staral, byl třebíčský děkan Jan Janoušek, který ve 40. letech 19. stol. uspořádal listiny a postaral se o jejich řádné uložení. Po požáru města v r. 1873 se o archiv počal starat Vilém Nikodém, znovu jej uspořádal a napsal i Dějiny města Třebíče v letech 1468-1666 (vydány 1931). Od r. 1929 se o městský archiv staral dr. Čeněk (Vincenc) Sameš. Sám okresní archiv v Třebíči byl zřízen ONV v Třebíči ke dni 18. 9. 1945, a to díky Samešově iniciativě. Mimo materiály tehdejšího městského archivu obsahoval patrimoniální archivy panství Sádek, Budišov a Třebíč. Současně byly shromažďovány materiály velkostatků do nově zřízeného zemědělsko-lesnického archivu, které byly v r. 1956 převzaty oblastním archivem v Brně. Oba archivy v letech 1945-48 vedl Č. Sameš, který v po té odešel do oblastního archivu v Brně. Sameš je i autorem Stručných dějin m. Třebíče. Po Samešově odchodu byl v okresním archivu zaměstnán Leopold Rusmann a od roku 1956 odborná archivářka prom. hist. Marie Franeková. Správu zemědělsko-lesnického archivu převzal Robert Pospíšil.

V Moravských Budějovicích inicioval vznik městského archivu správce tamějšího krajinského muzea Fr. Jech. Z jeho iniciativy byl založen (asi v r. 1949) zemědělsko-lesnický archiv, který za pomoci brigádníků shromáždil fondy 17 konfiskovaných velkostatků. V letech 1953-56 vedl tento archiv PhDr. Fr. Marek. V roce 1956 byly fondy zemědělsko-lesnického archivu převzaty oblasním archivem v Brně. Okresním archivářem v tomto období byl Fr. Pol.

Po správní reformě v r. 1960 moravskobudějovický okres zanikl a fondy jeho archivu převzal Okresní archiv v Třebíči jehož ředitelkou se stala M. Franeková. Mimo fondy z moravskobudějovicka okresní archiv převzal fondy měst a obcí z částí zaniklých okresů velkomeziříčského a velkobítešského. M. Franeková byla ředitelkou archivu do roku 1992, kdy odešla do důchodu a na její místo nastoupil PhDr. Fr. Gregor. V roce 1994 třebíčský okresní úřad zakoupil a opravil budovu v ulici Na Potoce, kam se r. 1995 archiv přestěhoval z nevyhovujících prostor v třebíčském zámku a bývalé škole v Ptáčově. . V roce 1997 byla okresním úřadem získána a zčásti opravena budova v Mor. Budějovicích v Tovačovského sadech , kam se přestěhovaly materiály dosud uložené v moravskobudějovickém a jaroměřickém zámku. V roce 2002 se okresní archiv stal součástí MZA v Brně.