Digitalizované pomůcky – centrála

Časový rozsah: 1781 – 1957

Značka fondu: D 16
Číslo listu NAD: 179
Tématický popis fondu: Prameny zásadního významu pro sledování historie dolování, jeho vývoje i pro současnou praktickou potřebu národního hospodářství, geologického a báňsko-historického významu, pro dějiny jednotlivých báňských závodů a podniků ke všem důl. těžeb. oblastem na Mor. a ve Slezsku, lokalizace důlních děl, hornopolicejní záležitosti, zabezpečování báňského provozu, zrušení jednotlivých báňských děl a dolů, statistický materiál o hornických stávkách, o poměrech a postavení horníků, hornických společenstev, bratrských pokladnách, horním a hornickém zákonodárství, ve fondu jsou soustředěny všechny důlní mapy i z fondů jiných báňských úřadů, kniha koncesí na vysoké pece, hamry a válcovny 1850-1938.
Více informací naleznete v aplikaci, včetně inventáře.

Fond: GESTAPO BRNO
Časový rozsah: 1939 – 1945
Značka fondu: B 340
Číslo listu NAD: 1 140
Tématický popis fondu: Fond obsahuje svazky zajištěných a vyšetřovaných osob, které byly udány pro poslech rozhlasu, štvavé řeči proti Říši, sabotáž, porušení pracovní kázně, držení zbrané a šmelinu. Dále jsou zde písemnosti z akcí vedených gestapem proti ilegálním odbojovým skupinám, zejména KSČ, a akcí vedených proti židům. Spisy obsahují poznatky o rozpuštěných českých spolcích a zabavení jejich majetku, denní hlášení gestapa o náladě obyvatelstva. Některé spisy obsahují směrnice a příkazy RSHA z Berlína a obranné plány důležitých závodů, ve kterých byli ustanoveni němečtí pověřenci. Jsou shromážděny poznatky na osoby, které vyzradily orgánům gestapa činnost ilegálních skupin pracujících pro Sovětský svaz, na osoby, které spolupracovaly s gestapem, i na ty, které udaly své spoluobčany německým úřadům, aby docílily osobního prospěchu. Část materiálů pojednává o sledování činnosti Národního souručenství a jsou zde rovněž seznamy členů a funkcionářů různých povolených i zakázaných spolků a společností. Písemnosti dávají přehled o činnosti, perzekuci a násilí páchaném brněnským gestapem na československých občanech, zejména v době stanného práva. Případů šetřených pro protistátní a politické činy je úhrnem 7948. Stíhání pro hospodářské delikty je zaznamenáno celkem v 2231 případech. Osob zadržených pro finanční delikty je 55, pro kriminální delikty 565, pro správní a občanské delikty 2218. Útěků z koncentračních, pracovních a jiných typů táborů se týká 478 záznamů. Vojenských deliktů se týká 36 záznamů, náboženských pak 61 a ostatních deliktů 223 záznamů. Co do počtu zachycených případu je nejvíce protistátních a politických deliktů. Z nich je nejvíce zadržených a vyšetřovaných k kategorii stanné právo a trestné činy posuzované stannými soudy – celkem 1562 případů. Následuje pobuřování, tj. písemné i ústní štvaní proti protektorátním nebo říšským institucím a jejich představitelům – celkem 864 případů. Třetí v pořadí, co do počtu zachycených případů je odboj s 835 případy a poslech zakázaného zahraničního rozhlasu s 512 případy. Ostatní případy jsou méně početné: špionáž – 473 případů, ilegální překročení státních hranic – 455 případů, velezrada – 446 případů, hanění státních činitelů a symbolů – 381 případů, nedovolené držení zbraně a výbušnin – 345 případů, poškozování válečného hospodářství – 202 případů, šíření nepřátelské propagandy – 201 případů, výroba, přechovávání a distribuce nepřátelských propagačních tiskovin 176 případů, zatýkání příbuzných osob, které uprchly do zahraničí – 172 případů, zatýkání osob v rámci akce Albrecht I – 149 osob, ukrývání osob a zásob nejrůznějšího druhu – 123 případů, pronásledování osob levicového zaměření – 107 případů.  Zbylých případů se týkají desítky záznamů. Jedná se zejména o zatýkání funkcionářů Sokola, padělání dokladů, nedovolený pobyt na protektorátním území, podpora výsadků, nebo nedovolený styk s nepřátelskými osobami. Ve skupině hospodářských deliktů tvoří největší skupinu stíhaných činů porušení pracovní smlouvy a jiné pracovní delikty (1326), Následují činy proti válečnému hospodářství (123), černý obchod (257) arizace židovského majetku (134), černá porážka (129), Zbylé přečiny tvoří řádově jednotky a desítky případů – pašování zboží (57), požáry, ukrývání zásob potravin a zboží (44), pytláctví (39), podplácení (15) a některé další přečiny. Finanční delikty se týkají především daní a finačních machinací. Náboženské delikty zahrnují zejména sekty a jejich činnost. Vojenské delikty se týkají zběhnutí německých vojenských osob. Následují útěky z pracovních, zajateckých a koncentračních táborů, ale i umísťování osob do koncentračních a jiných druhů táborů. Samostatnou a poměrně velkou skupinu sledovaných činů tvoří kriminální delikty a správní a občanské delikty. Jedná se o pestrou směsici činů souvisejících s homosexualitou, krádežemi, loupežemi, pohlavním zneužíváním, podvody, rvačkami, vydíráním, vraždami nebo zabitím. Sledovány a šetřeny byly rovněž útěky do ciziny, šíření nakažlivých chorob, sebemrzačení, dopravní nehody, opilství, potulka, stížnosti nejrůznějšího druhu, výtržnosti, porušení nařízení o zatemnění i závadná korespondence.
Pomůcka: GESTAPO BRNO 1939-1945, č.pom. 3297,3298,3299,3300,3301,3302,3303,3304

Fond: GUBERNIUM
Časový rozsah: (1613) 1636 – 1785 (1799)
Značka fondu: B 1
Číslo listu NAD: 19

Tématický popis fondu:Prameny k dějinám třicetileté války na Moravě, k politickým, ústavním, správním, hospodářským a kulturním dějinám, k historii cechů, manufaktur, k věcem vojenským, daňovým a stavebním. Dodatky 2012: císařovna Marie Terezie přijímá rezignaci nejvyššího zemského komoří Markrabství moravského hr. Leopolda Ditrichštejna ze zdravotních důvodu a děkuje za jeho věrné služby, Vídeň 17.10.1747 (přípis s císařskou pečetí a vlastnoručním podpisem Marie Terezie).
Pomůcka: GUBERNIUM (1613) 1636 – 1785 (1799) , č.pom. 567

Fond: Lánové rejstříky
Časový rozsah: 1669 – 1679
Značka fondu: D 1
Číslo listu NAD: 165

Tématický popis fondu: Lánové rejstříky jsou nejstarším zachovaným moravským katastrem. Fond je důležitým pramenem k moravským hospodářským dějinám. Více informací naleznete v aplikaci, včetně inventáře.

Časový rozsah: (1944) 1948 – 1991
Značka fondu: F 387
Číslo listu NAD: 984

Tématický popis fondu: Dějiny lesního závodu, zmínky o podřízených organizacích, organizace a majetkový stav lesního závodu, činnost pěstěbní a těžební, myslivost, ochrana lesa a odborná správa malolesů, přidružená výroba, účetní záležitosti, zaměstnanci.
Pomůcka:Lesní závod Brumov (1944) 1948 – 1991, č. pom. 3061

Časový rozsah: 1958 – 1968
Značka fondu: G 371
Číslo listu NAD: 882

Tématický popis fondu: Opisy celkem 616 urbářů, odhadů, soupisů, činží na moravských panstvích v l. 1406-1750. Ceny plodin, výrobků a práce na Moravě, ocenění naturálních dávek, poddanských robot a povinností, výnosu panských hospodářství aj., data o měně, mírách a váhách v 16. a 17. st. a opisy účtů a účetních knih (nezpracováno).
Více informací naleznete v aplikaci, včetně inventáře.

Časový rozsah: 1938 – 1945
Značka fondu: G 637
Číslo listu NAD: 3 106

Tématický popis fondu: Místní skupina Peter Dornhäuser (č. 9, kolem Bratislavské, Ponávky, Francouzské ul.): seznamy členů, obyvatel, narukovaných Němců, Němců pobírajících zvláštní poukazy říšské pomoci, statistické výkazy a hlášení o mínění místního obyvatelstva, fotografie ze slavností skupiny aj. SA – deník členů, příslušníků pohotovosti SA r. 1944, oběžníky, výkazy sbírek pro SA, korespondence oberschrführera ing. S. Bourdota aj.
Pomůcka:NSDAP – místní skupiny Brno 1938 – 1945, č. pom. 3306

Fond: Oberlandrát Brno 1939-1945 a Okresní hejtman Brno – správa z říšského příkazu
Časový rozsah: 1942-1945
Značka fondu: B 254
Číslo listu NAD: 104

Tématický popis fondu: Arizace židovského majetku, ustanovování vnucených správ, podpory německým rodinám a podpora němectví vůbec, podpory pozůstalým po zahynulých za náletů, zatemnění, obhospodařování střelného prachu.
Pomůcka: Oberlandrát Brno 1939-1945 a Okresní hejtman Brno – správa z říšského příkazu 1942-1945, č. pom.1460

Fond: Oberlandrát Jihlava
Časový rozsah: 1939-1945
Značka fondu: B 255
Číslo listu NAD: 105

Tématický popis fondu: Německé státní občanství, pohyb obyvatelstva, policejní záležitosti, přestupy hranic, arizace židovského majetku a soupis amerického majetku v obvodu působnosti, velmi mezerovité.
Pomůcka: Oberlandrát Jihlava 1939-1945, č. pom. 1458

Fond: Oberlandrát Kroměříž
Časový rozsah: 1939 – 1940
Značka fondu: B 256
Číslo listu NAD: 106

Tématický popis fondu: Arizace židovského majetku, statistiky o počtu dělnictva, stavu výroby, kapitálových poměrech, národnostní otázce, jen zlomky písemností.
Pomůcka: Oberlandrát Kroměříž 1939 – 1940, č. pom. 1461

Fond: Oberlandrát Prostějov
Časový rozsah: 1939 – 1940
Značka fondu: B 257
Číslo listu NAD: 107

Tématický popis fondu: Prameny k dějinám ČR za okupace, spisy  pracovního referátu, policejního oddělení (s cizineckou agendou), spisy organizační, seznamy židovských firem z Prostějovska, žid. majetku, statistika židovských podniků, arizační spisy, seznamy vnucených správců.
Pomůcka: Oberlandrát Prostějov 1939 – 1940, č. pom. 1456

Fond: Oberlandrát Tišnov
Časový rozsah: 1939
Značka fondu: B 278
Číslo listu NAD: 115

Tématický popis fondu: Prameny k dějinám ČR za okupace a k historii nacismu; údaje k místním dějinám: první opatření OLR v Tišnově, směrnice generálního velitele VIII. armádního sboru pro civilní správu v operačním území a některé spisy týkající se činnosti OLR v Tišnově a organizace OLR na Moravě. Směrnice o prohlídkách v bytech českých důstojníků, přehled počtu obyvatel na území OLR (Čechů, Němců,  Židů); směrnice Hitlera k zacházení s Čechy, zahájení stavby dálnice u Kuřimi; denní rozkazy šéfa civilní správy při armádním sboru 3 od 15. 3. do 19. 4. aj.
Pomůcka: Oberlandrát Tišnov 1939, č.pom. 1457

Fond: Oberlandrát Zlín
Časový rozsah: 1939 – 1942
Značka fondu: B 258
Číslo listu NAD: 108

Tématický popis fondu: Arizace židovského majetku a různé spisy týkající se židovského majetku; bilance a účetní materiál žid. podniků; opatření proti leteckým útokům, seznamy funkcionářů PO.
Pomůcka: Oberlandrát Zlín 1939 – 1942, č.pom. 1463

Fond: Odhady moravských panství
Časový rozsah: 1789-1924
Značka fondu: C 14
Číslo listu NAD: 139

Tématický popis fondu: Sbírka obsahuje materiál ke studiu hospodářských poměrů na mnoha moravských panstvích od 18. do počátku 20. století.
Pomůcka: Odhady moravských panství 1789-1924, č.pom. 3347

Fond: Říšský protektor v Čechách a na Moravě, služebna pro zemi Moravu, Brno
Časový rozsah: 1939 – 1945
Značka fondu: B 251
Číslo listu NAD: 101

Tématický popis fondu:Písemný materiál zasahuje do všech oblastí veřejného života na Moravě:  správa, kultura, školství, zemědělství, průmysl, obchod a řemesla, doprava, politika. Dochovalo se jen nepatrně písemností, týkajících se protiněmeckých akcí. Dále fond obsahuje materiál týkající se arizace židovského majetku, germanizace, určování domovské a státní příslušnosti a národnosti, pracovního nasazení, cenového hospodářství.
Pomůcka:  Říšský protektor v Čechách a na Moravě – služebna pro zemi Moravskou, Brno 1939 – 1945, č.pom. 967

Fond: Rodinný archiv Chorynských Veselí nad Moravou
Časový rozsah: 1409 – 1941
Značka fondu: G 144
Číslo listu NAD: 719

Tématický popis fondu: Fond obsahuje majetkoprávní písemnosti, pozůstalosti, dědické záležitosti a hospodářské písemnosti k hospodaření na svých i magnisovských majetcích (F.J.Chorynský byl poručníkem Magnisových sirotků), dokumenty k úřednímu působení F.K.Chorynského, hraniční spory mezi moravskými a uherskými
panstvími, písemnosti k válečným událostem 2. pol. 18. století a k době napoleonské, korespondence a zprávy o francouzské invazi r. 1809, spory s poddanými o urbariální dávky a povinnosti v 18. století, k protirobotní vzpouře r. 1821 a ohlasy uherské vzpoury r. 1711, osobní korespondenci.
Pomůcka: Rodinný archiv Chorynských Veselí nad Moravou 1409 – 1941, č.pom. 925

Fond: Rodinný archiv lysické větve Dubských
Časový rozsah: (1693) 1762 – 1945
Značka fondu: G 141
Číslo listu NAD: 716

Tématický popis fondu: Fond obsahuje osobní dokumenty, majetkoprávní písemnosti, korespondenci příbuzných a přátel, pozůstalostní písemnosti, dokumenty o vojenské činnosti Quida Bohuslava Dubského, dokumenty ke stavbě a zařízení zámku v
Lysicích, též vojenské písemnosti dalších členů rodu v rakouské armádě, plány domu v Brně a rodinné fotografie.
Pomůcka: Rodinný archiv lysické větve Dubských (1693) 1762 – 1945, č.pom. 141

Fond: Sbírka rytin a obrazů
Časový rozsah: (1465) 1576 – 1943
Značka fondu: G 126
Číslo listu NAD: 701

Tématický popis fondu: Obsahuje nejrůznější rytiny, kresby, obrazy. Mimo jiné historické výjevy (sňatky panovníků, audience, bitvy); města a krajiny (série hradů a zámků od Hebera); výjevy náboženské; portréty – panovníků, šlechticů a jejich manželek (Ditrichštejnové), papežů, osobností vědy, kultury, politiky a mnoho jiných. Více informací naleznete v aplikaci, včetně inventáře.

Časový rozsah: 1948-1952
Značka fondu: C 145
Číslo listu NAD: 1 152

Tématický popis fondu: Fond obsahuje spisy k případům Státního soudu v Brně z let 1948-1952. Státní soud posuzoval trestné činy podle zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky.
Pomůcka: Státní soud Brno 1948-1952, č.pom. 3345

Fond: Stavovské rukopisy
Časový rozsah: 1348 – 1884
Značka fondu: A 3
Číslo listu NAD: 3

Tématický popis fondu: Obsahově tvoří fond 3 řady knih:

 1. tzv. stavovské rukopisy v užším smyslu (nejpočetněji jsou v ní 
  zastoupeny sněmovní památky, což jsou vlastně protokoly ze sněmovních
  jednání, kvaterny panovnických majestátů a šlechtické matriky, dále i
  knihy kšaftů pro šlechtu bez deskového majetku, kvaterny slibů věrnosti,
  knihy stavu panského a rytířského a protokol hofrychtéře.
 2. řadu vytvářejí vlastní zemské desky pro převody šlechtického
  pozemkového majetku. Po 30leté válce se tyto dosud jednotné knihy dělí
  na kvaterny trhové, dlužní a odhadní, aby v posledním období byly vedeny
  opět jako jediná kniha hlavní. Řada vlastních zemských desk je
  nepřetržitá od r. 1384 do r. 1884.
 3. řadou knih jsou knihy půhonné, vzniké ze sporné agendy stavovského většího zemského soudu.

Obsahovému významu svých rukopisů dali stavové i výraz vnější.
Nejbohatší výzdoby se dostalo nejcennějším zemským deskám, které mají od počátku malířskou výzdobu vazby. Ta je zprvu jednodušší, sestávající pouze ze znaku odpovědného úředníka. Později se stal tento znak jen podružnou součástí bohaté malířské výzdoby obou desek vazby. Celek je tak osobitým dokladem profánní moravské knižní malby. Více informací naleznete v  aplikaci, včetně inventáře.

Časový rozsah: (1909) 1931 – 1959 (1961)
Značka fondu: F 137
Číslo listu NAD: 394

Tématický popis fondu: úřední knihy – lesní hospodářské plány, rejstříky dřeva, kniha zápisů z dozorčí rady spisy – registraturní pomůcky, orgány družstva, členské podíly družstva, právní vývoj družstva, organizační řídící normy a operativní řízení, majetkové záležitosti, hospodářská korespondence, daně a poplatky, výrobní agenda, organizace lesů, plánování, obchodní agenda, prodej dřeva, stavební činnost, zaměstnanci, odborová činnost účty, mapy a plány – plány budov, porostní mapy, geometrické (polohopisné) plány
Pomůcka: Středomoravské lesní družstvo v Prostějově (1909) 1931 – 1959 (1961), č.pom.161

Fond: Ústřední ředitelství velkostatků Chorynských ve Veselí nad Moravou
Časový rozsah: 1640 – 1946
Značka fondu: F 20
Číslo listu NAD: 291

Tématický popis fondu: Fond tvoří písemnosti Ústřední správy-ředitelství a Ústřední účtárny-důchod. (velkostatky Brumov-Hošťálková, Osová, Sádek, Veselí n. Moravou, Želetice-Žerotice-Domčice, statky Fořt  a Studenec, Prinzendorf). Úřední knihy. Spisy – služební instrukce, pronájmy, regulace řeky Moravy, korespondence ústřední správy, prodeje, spory o majetek, stavební záležitosti, hospodářské zprávy, robotní záležitosti, popisy hranic, úzkorozchodná dráha ve Veselí n. Moravou, daně, pojištění, ocenění panství, předávací likvidace úřadů, účty – důchodní, purkrabské, obroční, lesní, sklepní, sirotčí a kontribuční.
Pomůcka: Ústřední ředitelství velkostatků Chorynských ve Veselí nad Moravou 1640 – 1946, č. pom. 1232

Fond: Velitelství uniformované vládní policie v Brně
Časový rozsah: (1919) 1942 – 1945
Značka fondu: B 327
Číslo listu NAD: 1 081

Tématický popis fondu: Normálie 1919 – 1945, vlastní spisy VUVP 1942 – 1945 (vnitřní zajištění chodu úřadu a služby, zprávy o výskytu partyzánů a směrnice pro jejich ohlašování, zprávy o sabotážích na železnici, nálezy protiněmeckých nápisů a letáků, nálezy zbraní, zprávy o transportech Židů a válečných zajatců aj.).
Pomůcka: Velitelství uniformované vládní policie v Brně (1919) 1942 – 1945, č. pom. 1249

Fond: Velkostatek Brtnice
Časový rozsah: (1537) 1562 – 1947 (1963)
Značka fondu: F 16
Číslo listu NAD: 287

Tématický popis fondu: Úřední knihy – agenda dominikální, agenda přenesená (urbáře) Kontribuční, policejní, školní záležitosti, postrk, kostelní, vojenské záležitosti, spory o dluhy, pozůstalosti, robotní záležitosti, urbariální záležitosti, laudemia a taxy, pozemková a domovní daň, daně, stavební záležitosti, dělení pozemků, pojištění, zdravotnictví, špitály, školy, nadace, poddanské záležitosti, obecní záležitosti, Židé, sirotčí záležitosti, korespondence se st. úřady a sousedy, pronájmy, prodeje budov a pozemků, korespondence in oeconomicis, Mapy a plány – katastrální, porostní, stavební. Doklady k továrnímu podnikání (přibyslavická papírna, sklárna v Brodcích, manufaktura na zpracování bavlny v Brtnici, rokštýnský stoupa na hadry, pivovar).
Pomůcka: Velkostatek Brtnice (1573)1562-1947(1963), č. pom. 1263

Fond: Zemský prezident Brno, správa z příkazu říše
Časový rozsah: 1939 – 1945
Značka fondu: B 252
Číslo listu NAD: 102

Tématický popis fondu:Prvořadý pramen pro politické, kulturní a hospodářské dějiny okupované Moravy, pro sledování všech politických národnostních, hospodářských i kulturních protičeských akcí, plány na postupnou germanizaci a likvidaci českého národa, usídlování Němců přistěhovalých z Dobrudže na české půdě, omezování českého školství a kulturního života, podpora školství německého, subvence německých divadel, spolků a různých německých organizací, informace o různých německých i českých úřadech, osobách – především vyšších úřednících, učitelích a profesorech (posudky), jmenování německých vládních komisařů v českých městech, podpora moravských Slováků, kuratoria pro výchovu mládeže, zprávy o partyzánském hnutí, o českém odporu, o protiletecké službě a opatřeních, o různých zásobovacích potížích, o českých fašistech. Zprávy o některých násilnostech Němců, o arizaci židovského majetku a ustavování vnucených správců, osobní spisy a žádosti o místo německých občanů, kartotéková evidence všech osob z protektorátní Moravy, kterým bylo udělené německé občanství, evidence všech Němců i protektorátních příslušníků, kteří ztratili německé (od r. 1933) a protektorátní občanství (od r. 1940), spisy týkající se řízení za udělení německého státního občanství.
Pomůcka: Zemský prezident Brno, správa z příkazu říše 1939 – 1945, č. pom. 675